تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

اعتراض شخص ثالث
در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند.
در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.
کلید واژگان: اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه و دعاوی مرتبط

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third party opposition

نویسنده [English]

  • Khalil Ahamdi
عضو هیات علمی
چکیده [English]

Abstract
Third –party opposition

In Dispute among different persons having common interest, issuances of judgement to the loss of one of the plaintiff’s doesnot lose the rights of other plaintiffs. For this reason, objection by third party is not needed. In Dispute among defendants having common interest, if the judgment issued against one of the defendants and from the result of that judgment is used to the loss of other defendant, loss of created to the their rights and to delete induced loss, it should be protest to the that judgment. Because issuance of orders doednot loss to the third parties, orders arenot protestable by third party. In case of accepting third allegation, desition of court is to the form of judgment. Since court cannot contraditts main claim in case of order, there isnot possibility of formal objection to the main claim by third protester.
This paper is relating to third party's objection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third
  • Party
  • Opposition
  • Court
  • Decision
 
- افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی.( 1393 ). آیین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ
اول، تهران: دوراندیشان.
- شمس، عبدالله.( 1381 ). آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران: میزان.
- قهرمانی، نصرالله.( 1390 ). مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران: انتشارات
خرسندی.
- کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). حقوق مدنی، جلد 1، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری
بهمن برنا.
1378 ). حقوق خانواده، جلد 2، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری )_________ -
بهمن برنا.
1389 ). اعتبار امر قضاوتشده در دعوای مدنی، تهران: نشر میزان. )_________ -
- مهاجری، علی.( 1387 ). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 4، تهران: فکرسازان.
 
،« مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف » .( - احمدی، خلیل.( 1393
. پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 18 ، شماره