نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش‌های متعددی در بارۀ شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوۀ شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزۀ فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About Some Innovations of Patrimonial Condemnation Enforcement Procedure Act

نویسنده [English]

  • hassan mohseni
چکیده [English]

Patrimonial Condemnation Enforcement Procedure Act, undoubtedly is one of most important positive laws that since Constitution Revolution, was under consideration of legislator, justice, parties and lawyers. During times and today’s needs and development of peoples relation in society have necessitate the revision to Patrimonial Condemnation Enforcement Procedure Act. A work that have been done and resulted in 2015. Legislator in accordance of effective enforcement have endeavored to take useful reformations in our former act and it seems that he was successful in many this work. Therefore, novelty of many institutions and notions besides of insufficiency and ambiguity of many articles of this act have causes difficulties for judges, parties and lawyers in interpretation and comprehension of its rules. Many question posed in this article about property research and principle of observing the law in that research, imprisonment of debtor, procedure of insolvency, insolvency of moral identity, default in insolvency, the motivation of transferring the property for non-paying the debt, scope and transitional law. In a general evaluation, we can say that new act is an acceptable act and have observed many requirements of effective enforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • property research
  • imprisonment
  • procedure of insolvency
  • the motivation
  • scope and transitional law
- ادریسیان، رضا، صاحبی، مهدی، شاه حیدریپور، محمدعلی، محمدی باردئی احمد و
محسنی، حسن.( 1392 ). گزارش پژوهشی پیشنویس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،
تهران: مرکز مطبوعات قوه قضائیه.
- شاهحسینی، رضا.( 1390 ). مستثنیات دین:پژوهش در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، تهران:
جاودانه.
-کاتوزیان، ناصر.( 1369 ). حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان، تهران: کانون وکلای
دادگستری، چاپ دوم.
1374 ). حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، تهران: یلدا. )________-
1379 ). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، )_______-
جلد 2، چاپ پنجم.
. 1383 ). اثبات و دلیل اثبات، تهران: میزان، جلد 2 )________-
- مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور(حقوقی -کیفری)،( 1392 ). پائیز 1391 ، تهران:
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
- مجموعه نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی، 1393 ، جلد
اول: آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، از 1362 تا 1392 ، به اهتمام معاونت حقوقی قوه
قضائیه، اداره کل حقوقی، تهران: روزنامه رسمی.
1392 ). اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری و در چارچوب اصول )________ -
دادرسی)، با دیباچه ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- محسنی، حسن.( 1385 ). الف، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی
تمییز این اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 192 و
193 ، بهار.
1385 ). ب، اصل حسننیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، مجله حقوق )________ -
نوآوریهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 107
تطبیقی، دوره جدید، شماره 1، بهار و تابستان.
فصلنامه حقوق، سال 38 ، شماره 1، بهار. ،« نظامهای دادرسی مدنی » .(1386)________ -
فصلنامه ،«( اجرای مؤثر رأی مدنی (مفهوم، راهکارها و موانع » ، 1391 ). الف )________ -
. حقوق، مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی، دوره 42 ، شماره 4
مجله حقوقی ،« مفهوم مرجع قضایی در نظام حقوقی ایران » ، 1391 ). ب )________ -
دادگستری، سال هفتادوششم، شماره 79 ، پاییز.
 
-Donnier, Marc et Jean-Baptiste Donnier, 2008, Voies d’exécution et
procédures de distribution, Paris, Litec.
-Eudier, Frédériaque, 2011, Jugement, in : Répertoire de procédure civile,
Paris, Dalloz.