جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal posittion of contemporary art in liteatal and artistic works law

نویسنده [English]

  • shirin sharifzadeh 2
چکیده [English]

Abstract:
International conventions and provisions in the context of literary and artistic works law can legislate direct and indirect criteria for protection.These criteria that have been founded in the traditional definitions and categorizations of art,can not contemplate a vast area of the contemporary arts.What we know as contemporary art today has a set of unique features that do not follow the traditional artistic framework and rules.The contradicting features of this form of art lead it to a form of pluralism.some artwork like events are self-demolishing or contain a deteriorating element.The necessity of originality,idea/expression dichotomy and fixation of literal and artistic work in materialistic mediums are challenged in many forms of contemporary art,and in some cases,the art piece never finds a materialistic form.Due to the extent of the concept of art in the modern world.This article tries to investigate how international laws could protect artwork and find out how much current literal and artistic laws can support them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary and artistic works law
  • contemporary art
  • originality
  • idea/expression dichotomy
  • fixation
-پاکباز، روئین.( 1378 ). دایرهالمعارف هنر: نقاشی، پیکرهسازی، گرافیک، چاپ
سیزدهم، تهران: فرهنگمعاصر.
-سیدصدر، سیدابوالقاسم.( 1383 ). دایرهالمعارف هنر، چاپ اول، تهران: انتشارات سیمای دانش.
-مهاجری، عباسعلی.( 1383 ). فرهنگهنر( انگلیسی- فارسی)، چاپ صبا، تهران: انتشارات
 دانشیار.
-زرکلام ، ستار.( 1387 ). حقوق مالکیتادبی و هنر . ی چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
-سمیعآذر، علیرضا.( 1391 ). تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهوم . ی جلد دوم، تهران:
مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
-لایقی، غلامرضا.( 1381 ). حقوق آفرینشهای ادبی و هنری در کشورهای پیشرفته صنعتی،
تهران: نشر خانه کتاب.
-لوسی اسمیت، ادوارد.( 1380 ). مفاهیم و رویکردهای آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم،
ترجمه: علیرضا سمیع آذر، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپو نشر نظر.
-لینتن، نوربرت.( 1382 ). هنر مدرن، ترجمه: علی رامین، چاپ سوم، نشر نی.
-میه، کاترین.( 1390 ). هنر معاصر، تاریخ و جغرافیا، ترجمه: مهشید نونهالی، چاپ دوم،
چاپ نظر.
مجله ،« تبیین مفهوم اصالت در حقوق مالکیت ادبی و هنری » .( -زرکلام، ستار.( 1386
پژوهش حقوق و سیاست، شماره 22 ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوقوعلومسیاسی،
بهار و تابستان.
ب) انگلیسی
-Ann Torsen,molly “ Beyond Oil on Convas: New Media and Presentation
Formats Challenge International Copyright law`s Ability to Protect The Interest
جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینشهای ادبی و هنری 83
of The Contemporary Artist”, SCRIPT_ed, vol.
3 ,Issue 1, March 2006
- Fenzel,Cristin “ Still Life with “SPARK” and “SWEAT”: The Copyright
Ability of Contemporary Art in The United States and United Kingdom “,
Arizona Jornal of International & Comparative Law, vol.24,2007
-Haga,Yurico,”Parody and The Right of Integrity”,montage by Bernard
Hasquenophm,available at:http://www.lawrepourtous.fr/ 2010.02.14
-Hayley A.Rowa,” Appropriation in Contemporary Art”,2011,
availableat:http://www.studentpulse.com/article/342/2/ appropriation- incontemporary-
art
-Hetcher,Steven.Corpenter,Megan,” Fixing Fixation: Copyright Law and
Contemporary Art” , 2013, available at : http://works.bepress . com/megan
carpenter/2
- Ortland,Eberhard;Sehmvcker,Reinold,” Copyright & Art” German Law
Jornal,vol.6,No.12,2005
-Shonack,Steven,” Postmodern Piracy: How CopyrightLaw Constrains
ContemporaryArt”14 Loy.L.A.Ent.L.Rev.281(1994).available at://digitalcommons.
lmu.edu/ elr/vol 14/iss2/3
-Stokes,Simon,” Art and Copyright”,Published in North America and
Canada by Hart Publishing Oxford and Portland,Oregon,2001
-Torsen,Molly,Appendix Copyright and Contemporary Art: a case study,
Intellectual Property and Human Development,2011,available at:www.piipa.org
 
-Johannes,Louis Renee” Copyright and Art Work in South Africa”
,2011,available at: wired space.wits.ac.za