درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول)

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

tort in the cyberspace

نویسندگان [English]

  • RASOL MALAKOTTI 1
  • Parviz Savarayi 2
چکیده [English]

in the cyber space tow group players are acting. one of them are internet intermediates such as internet service provider and site mangers and data producer also second group of them are users that are end consumers of internet service. the resource of making tort in the cyber space is same with others resource in the actual world because of nature difference between cyber space and actual world we can not performance total rules of basic tort in cyber space all so we can not performance same and one doctrine about this world. in this paper we try to reconnaissance the players who are present in the cyber space. and we could comparison resource of making tort in actual world white cyber space. at end we try to comparison important doctrine about base of tort in cyber space. finally we can not performance all rules of tort that there is in actual world in the cyber space but we should be more inventor

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • intermediate
  • users
  • Tort
- کاتوزیان، ناصر.( 1382 ). الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، مسئولیتمدنی (غصب و
استیفا)(دو جلد در یکمجلد)، چاپسوم، تهران: انتشاراتدانشگاه تهران.
- نیوتن، هری.( 1388 ). فرهنگتشریحی کامپیوتر، ترجمه: محمدحسن مهدوی، چاپ سوم،
تهران: هزاره.
- بجنوردی، محمدحسن.( 1371 ). القواعد الفقهیه، جلد دوم، قم: اسماعیلیان.
- شهید ثانی، ( 1413 ه.ق). مسالکالافهام، چاپاول، جلد دوم، قم: مؤسسه معارفاسلامی.
- نجفی، شیخ محمدحسن.( 1373 ). جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، جلد 37 ، چاپچهارم، نشر
مکتباسلامی.
- علامه حلی.( 1421 ه.ق). قواعد الاحکام، جلد دوم، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل
البیتعلیهم السلام.
- مراغی، میرفتاح، ( 1429 ه.ق)، العناوین، قم: مؤسسه نشر الاسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر.( 1416 ه.ق). القواعد الفقهیه، جلد دوم، قم: مدرسه امام علی ابن ابیطالب.
- مقاله
مسئولیت کیفری انتسابی در فضای سایبر، حقوق فناوری » .( - افضلی، مهدی.( 1388
محموعه مقالات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مرکز ،« اطلاعات و ارتباطات
.270- مطالعات توسعه قضایی. صفحات 245
مسئولیت مدنی واسطهها و تأمینکنندگان خدمات ارتباطات » .( - صادقی، حسین.( 1389
، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی تهران، دوره 40 ، شماره 2 ،« الکترونیک
.218- صفحات 199
ب) انگلیسی
-Elkin Koren Niva. ((Making technology Visible: liability of Internet Service
Providers for Peer to Peer Traffic)). New York University Journal of Legislation and
Public Policy. Vol. 9.2006.
درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر 149
- Fitzgerald، Anne ، and Brian Fitzgerald،Cyber Law: Cases and Materials on
Internet، Digital Intellectual Property and E Commerce Supplementary Material،
Chapter 14: Internet Service Provider Liability ،LexisNexisButterworths 2002.
at:https://www.nswscl.org.au/index.php?option=com.
-Graham J.H. Smith. Internet Law and Regulation. Sweet and Maxwell. Third
edition. London. 2002.
- Jane C Ginsberg. Copyright Legislation for the Digital Millenium، Columbia،
VAL Journal of Law and the Arts، 1999.
- Lavanchy، Morgan((، La responsabilite، Delictuelle sur internet en droit
Suisse))، 2002. at: www. Droit- technologie.org./upload/doc/91.pdf.
- Matthes ،Joseph R and Gillespie. Mary Helen. Service Providers ASPs. ISPs.
MSPs. WSPs. John Wiley and Sons. Canada. 2002.
- Mazeaud، (H.L.et Jean). Lecons de Driot Civil. T. ll. 1969.
-Pardis Moslemzadeh Tehrani. Tahereh Amoozegar. ((How Is The Liability Of
Internet Service Providers Limited Under The Digital Millennium Copyright Act?)).
2012 International Conference on Economics Marketing and Management. IPEDR
Vol.28 (2012) © (2012) IACSIT Press. Singapore. at: www.ipedr.com/vol28/50-
ICEMM2012-G00016.pdf.
- Schruers, Matthew, the History and Economics of ISP Liability for Third Party
Content, Virginia Law Review, Vol, 88,no,1, 2002.
- Smit، Graham JH، Internet Law and Regulation، third edition، Sweet and
Maxwell London، 2002.
-Standler. Ronald B.(( Possible Vicarious Liability for Computer Users in the
ASA، ))2004. at: www. Rbs2.com. pdf.
-Tanya Aplin. ((Internet Service Provider Liability for Moral Rights
Infringement in Australia ،)) Digital Technology Law Journal، Vol. 1.، N.1،at:http://
www.austlii.edu.au/au/journals/DigTechLawJl/1999/8.html.
-Timothy Pinto. Niri Shan. Stefan Freytag. Elisabeth Von Braunschweig. and
Valerie Aumage(( ،Liability of Online Publishers for User Generated Content: A
European Perspective))، 2010 ،at:www.americanbar.org/.../pinto.authcheckdam.pdf.
- www.leagle.com/decision/19791217479FSupp738.
- http://www.itu.int/net/itu_search/index.aspx