تسریع در ورود خسارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری

2 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

در تحقق خسارت، زمان به‌عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می‌گردد و نمی‌تواند مستند کننده‌ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه‌ی علیت از یک بازه‌ی زمانی به بازه‌ی دیگری منتقل‌شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک‌باره یا به‌تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می‌زنند، عوامل تسریع‌کننده فرض می‌شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع‌کننده را از مسئولیت معاف کرده‌اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می‌نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می‌نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

accelerate the damage

نویسنده [English]

  • hamid afkar 2
چکیده [English]

In realization of the damages, the time is presumed as a description of the result and can’t refer the result to the cause, since there would be in every instance of the time the possibility of realization of a result with the presence of the conditions and causes and also with the absence of impediments. Though failing to establish this causation, the damages may be transferred to another period of time and the interference of some factors may accelerate or postpone the realization of the damages.
The aforementioned factors in which cause the result to be ascertained whether immediately or gradually before the due time are assumed as accelerating factors.
having considered this assumption that the damage is actually the effect of a specified cause and that its realization because of that cause would be conclusive but owing to the interference of the new factors, has been ascertained without involving that specified factors and before the due time, some authors have exempted the accelerating factor from the liability; while the rules of civil liability confront this idea with serious problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerating factor of the damage
  • Concept of the cause
  • Confluence of the causes
  • Effect of the time in realization of the result
  • plurality of the causes
- قرآن کریم، ترجمه: آیتالله ناصر مکارم شیرازی.
- امامی، سیدحسن.( 1390 ). حقوق مدنی، 6 جلد، جلد اول، چاپ سیویکم، تهران: نشر سلامیه.
- تقیزاده، ابراهیم و هاشمی، سیداحمدعلی.( 1391 ). مسئولیت مدنی (ضمان قهری)، چاپ
اول، تهران: دانشگاه پیام نور.
- خدابخشی، عبدالله.( 1389 ). جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، چاپ اول،
تهران: شرکتسهامی انتشار.
- خوئی، سیدابوالقاسم.( 1391 ). ترجمه مبانی تکملهالمنهاج، ترجمه: علیرضا سعید، 2 جلد،
جلد دوم، چاپدوم، تهران.
- رهپیک، حسن.( 1385 ). حقوق مدنی حقوق قراردادها، تهران:خرسندی.
1388 ). حقوق مسئولیتمدنی و جبرانها، چاپسوم، تهران: خرسندی. ).________ -
- سعادت مصطفوی، سیدمصطفی.( 1390 ). تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران و
فقه امامیه، تهران: نشر دانشگاه امام صادق.
- شهیدی، مهدی.( 1379 ). اصول قراردادها و تعهدات، چاپاول، تهران: نشر حقوقدان.
1382 ). حقوق مدنی ( 3) آثار قراردادها و تعهدات، 5 جلد، جلدسوم، چاپ ).________ - ول، تهران: انتشاراتمجد.
1376 ). ارث، چاپدوم، تهران: انتشاراتسمت. ).________ -
- صفایی، سیدحسین.( 1351 ). دوره مقدماتی حقوق مدنی-تعهداتو قراردادها، 2 جلد، جلد
دوم، تهران: نشریه مؤسسه عالی حسابداری.
- صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیبالله.( 1391 ). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از
قرارداد)، تهران: سمت.
- عمید، حسن.( 1389 ). فرهنگفارسی عمید، ویراستار: عزیزاله علیزاده، تهران: راه رشد.
- قاسمزاده، سیدمرتضی.( 1390 ). الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ نهم، تهران:
نشر میزان
52
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، تابستان 1395
- قائممقامی، عبدالمجید.( 1385 ). حقوق تعهدات، 2 جلد، جلداول، چاپسوم، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر.( 1391 ). الزامهای خارج از قرارداد، 2 جلد، جلد اول، چاپ یازدهم،
تهران: انتشاراتدانشگاه تهران.
1376 ). قواعد عمومی قراردادها، 5 جلد، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: )_________ -
شرکتسهامی انتشار.
- مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور،( 1377 )، چاپ دوم، تهران: اداره
وحدترویه و نشر مذاکرات.
1380 )، چاپاول، تهران: اداره وحدترویه و نشر مذاکرات. )________ -
- نجیبحسنی، محمود.( 1386 ). رابطه سببیتدر حقوق کیفری، ترجمه: سیدعلی عباسنیای
زارع، چاپدوم، مشهد: انتشاراتدانشگاه علوم اسلامی رضوی.
ب) عربی
- علامه حلی.( 1410 ه.ق). إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، 2 جلد، جلددوم، چاپ اول،
قم: مؤسسه نشر اسلامی.
1413 . ه.ق). قواعدالاحکام فی سلسله الینابیع الفقهیه، 3 جلد، جلد سوم، قم: ).______ -
مؤسسه نشر اسلامی.
مقاله
توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد » .( - خدابخشی، عبدالله.( 1391
.126 - فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی، دوره 42 ، صص 109 ،« اسباب