داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نویسندگان

1 استادیار حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است .
اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در
جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و
متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد
داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات
داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی
بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است.
براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین
داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران
را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که
توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه،
جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--Terms of Reference in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Olomiyazdi 1
  • Yasaman Azadi 2
چکیده [English]

“Terms of Reference” is one of the important documents that should be
produced in some international arbitration. There are various views regarding
the question of whether the terms of reference is a new arbitration agreement or
is just a procedural requirement in the process of arbitration. However, it is a
separate document which differs from the arbitration agreement. Terms of
references is commonly known as a feature of arbitration Under International
Chamber of Commerce Rules of Arbitration and could also be seen in some
other arbitration rules. According to ICC Arbitration Rules, it is compulsory for
the parties and the arbitral tribunal to set the Terms of Reference, but under
some other arbitration rules, such as Japan Arbitration Association, it is
optional. Terms of references should be prepared and signed by the parties and
arbitrators as soon as the file is handed over to the arbitral tribunal. The main
function of this document is to determine the issues on which the arbitral
tribunal should concentrate during the arbitral proceeding. This paper examines
content and legal status of Terms of reference in commercial arbitration and
concludes that the Terms of References could, to a great extent, facilitate and
increase efficiency and accuracy in both institutional and ad hoc arbitration

کلیدواژه‌ها [English]

  • -Terms of Reference
  • Arbitration agreement
  • International Chamber of Commerce
  • Arbitral Tribunal
  • Contents of Terms of Reference
- امیرمعزی، احمد، ،1392داوری بازرگانی بین المللی، چاپ اول،تهران، دادگستر،
- دی ام لیو ،جولیان ، ای میستلیس، لوکاس ، ام کرول، اسـتفان، ،1391داوری تجـاری بـینالمللی تطبیقی، ترجمه ی محمد حبیبی مجنده، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول
- کربـای، جنیفـر، ،1386سـاز و کـار دیـوان بـین المللـی داوری آی.سـی.سـی) سـاختار وصلاحیت ها( بخش اول، ترجمه ی دکتر محسن محبی، تهران، نشـریه اتـاق بازرگـانی صـنایع و معادن ایران، شماره دوم
- مافی، همایون، پارسافر، جواد، " ،1391دخالـت دادگـاه هـا در رسـیدگی هـای داوری در حقوق ایرن"، فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، دوره هفده، شماره پنجـاه و هفـت، صـص 130-105
- محبی، محسن، ،1380نظام داوری اتـاق بازرگـانی بـین المللـی، چـاپ اول، تهـران، اتـاق بازرگانی بین المللی، کمیته ایرانی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران،
- محبی، محسن، " ،1378نظـام داوری اتـاق بازرگـانی بـین المللـی"، نشـریه دفتـر خـدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مجله ی حقوقی، شماره بیسـت و چهارم،صـص-29 104
- نیک بخت، حمید رضـا، ،1390داوری تجـاری بـین المللـی " آیـین داوری"،چـاپ دوم،
تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
- Arbitration rule of the Belgian center for arbitration and mediation, available at: http://www.cepani.be/nl
- Arbitration rules of the japan commercial arbitration association, available at:http://www.jcaa.or.jp/e/
- Calvo Goller,Karin,2012, "The 2012 ICC Rules of Arbitration –An Accelerated Procedure and Substantial Changes", Journal of International
Arbitration 29,no.3, p. 323-344
- D.M.Lew, Julian, A.Mistelis, Loukas, M. Kroll,Stefan,2003,Comparative International Commercial Arbitration,Kluwer law international
- Derain, Yves, Schwartz,Eric A.,1998,A guide to the new Icc Rules of Arbitration, Kluwer law international 148
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1394
- G.Bassler,judge William, B. Davidson,Robert,2008, "How To Select The Best Seat For Your International Arbitration- The Case For United States",
Meley's International Arbitration Report
- ICC rules of arbitration 1998 available at: www.iccwbo.org
- ICC rules of arbitration 2012 available at :www.iccwbo.org
- Latham and Watkins,Guide to International Arbitrartion, 2014, available at: www.lw.com/.../guide-to-international-arbitration
- M.Borba,Igor,2009, "A comparative study between AAA and ICC" Marquet university
- Mills,Karen,2005,"Terms of reference",karimsyah law firm,Jakarata
- Sammartano,Mauro Rubino,2001,International Arbitration law and Practice,Kluwer Law International