ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته
است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در
نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال
تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در
سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب
تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون
حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد .
هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض
قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح
سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در
این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر
دعوی را بدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of Laws in Product Liability and Choice of Law Rule

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Tabatabaee nechad
چکیده [English]

The trend of globalization causes an increase in the rapid and convenient
movement of persons, goods and products resulting in legal challenges that
involve foreign elements. One of the legal relations is concerned with product
liability derived mainly from tort. An increase in the movement of persons and
goods lead to an increase in product liability claims, and the frequent shipment
of goods to distant points makes an increase in claims against foreign suppliers
inevitable. The choice of law rule applied by courts with respect to claims
arising from a tort committed abroad has remained static for about threequarters
of a century. Attempts have been made to find a connecting factor that
would better fit the circumstances giving rise to such damage claims. The aim of
this paper is to analyze the surrounding issues and policies that govern product
liability action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicable law
  • Consumer Protection
  • Tort
  • Product Liability
- ابراهیمی لاریمی، سـید نصـراالله، )» ،(1386مسـئولیت تولیـد کـالای معیـوب و حمایـت از مصرف کنندگان« )تحلیل حقـوقی در سـه نظـام حقـوقی برتـر دنیـا، پژوهشـنامه حقـوق و علـوم سیاسی شماره ، 5صص از 13تا .54
- بزرگمهر، داود، ) » ،(1385مسئولیت مدنی تولیـد کننـدگان کـالا«، حقـوقی دادگسـتری ، شماره 54از 37تا .58
- بهرنگــی نیــا، ناصــر، ) » ،(1385جهــانی شــدن اقتصــاد و ســاز و کارهــای بــین المللــی اقتصاد بررسیهای بازرگانی - شماره ،17صص از 58تا .68
- بهفر، ملیحه، )» ،(1388حقـوق رقابـت و حقـوق حمایـت از مصـرف کننـده«، نامـه اتـاق بازرگانی، شماره ،33صص از 4تا 6
- رهنمون، رئوف - شیخ الاسلامی، )» ،(1390حمایت از حقوق مصرف کننـده و قلمـرو آن در فقه شافعیان و امامیه : ،اسعد فقه و مبانی حقوق اسـلامی« )مقـالات و بررسـیهای سـابق( سـال چهل و چهارم، شماره (1صص از 77تا .98
- زندی، محمد رضا قضاوت، )» ، (1391حمایت کیفری از حقوق مصرف کننـده در قـانونتجارت الکترونیکی«، شماره 75صص- از 41تا .42
- صادقی مقدم، محمد حسـن و اشـراقی آرانـی، مجتبـی، )» ،(1391ارکـان مسـئولیت ناشـی
از عیب تولید هواپیما، دیدگاه های حقوق قضایی«، سال هفدهم، دوره جدیـد، شـماره - (59از 172 تا145
- صادقی، محسن، )» ،(1386مسئولیت ناشـی از کـالای معیـوب: مطالعـه تطبیقـی در حقـوق سوییس و ایران«، پژوهشنامه بازرگانی شماره 44از 165تا .194
- قاســمی حامــد، عبــاس و خالــدی دوبرجــی، پــری، )» ،(1391مســئولیت خســارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قـوانین و مقـررات جـاری پـژوهشهـای رشـد و توسعه پایدار«، سال دوازدهم، شماره دوم، صص از 169تا .186
- کاتوزیـان، امیـر ناصـر، ))» ،(1384ب( حمایـت از زیـان دیـده و مسـؤلیت تولیدکننـده در حقوق فرانسه«، شماره ،68صص از 179تا .198
- کاتوزیـان، ناصــر،)) ،(1384الــف( مســئولیت ناشـی از عیــب تولیــد، چــاپ دوم، تهــران، انتشارات دانشگاه تهران. 119 ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین ...
- کاتوزیان، ناصـر،) ،(1385الـزامهـای خـارج از قـرارداد، ج ،1تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر، )» ، (1387محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصـرف
کننده حقوق« دوره ،38شماره 3صص از 327تا .345
- Collins, Lawrence (1996) Essays in international litigation and the conflict of laws, By Oxford University Press.
- Dutson Stuart (1999) Product Liability and Private International Law: Choice of Law in Tort in England The American Journal of Comparative Law ol. 47, No. 1 (Winter, 1999), pp. 129-146
- Fischer, Hugo(1974) The Convention on the Law Applicable to Products Liability, McGILL Law Journal , vol. 20,44-84
- Machin north, Peter (1993)essays in private international law, oxford university press, ISBN 0198258267
- O’hara, Erin Ann (2002)Economics, Public Choice and the Perennial Conflict Of Laws, http:// papers.ssrn. com/abstract=293000
- Pribetic, Antonin I., Bringing Locus Into Focus: A Choice-of-Law Methodology for CISG-based Concurrent Contract and Product Liability Claims. Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG) 2004-2005, Pace International Law Review, ed., München: Sellier European Law Publishers, pp. 179 223, 2006 . Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=578566
- REESE, WILLIS L. M.The Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability, The International Lawyer Vol. 8, No. 3 (July 1974), pp. 606- 617
- Simmonds, Kenneth R & Humphrey , John & Morris , Carlile(1978) Contemporary problems in the conflict of laws, BRILL
- Tebbens , Harry Duintjer (1979)International product liability, Brill publication.
- Tebbens, henricus duint jer,(1980)international product liability, Brill publication.