تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله‏ای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد  بوده است در اثر بروز حادثه‏ای به هم می‏ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می‏کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت  بر اساس آن یاد  می‏شود، کنوانسیون صراحتاً  قاعده‏ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می‏گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می‏گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the present condition of the transfer of ownership sales and its impacts on Iran's Law

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Meysam Rameshi 2
  • Ali Bagheri 3
چکیده [English]

Incidents may occur during the performance of the contract which prevent one
or both parties from performing his obligations, even though the parties do not
have any role in causing such incidents. Art 79 of the CISG deals with the
impossibility of the performance of the contract as a cause of exemption from
liability for damages arising from a breach of contract. In some cases, the
circumstances, which have been the basis of the contract balance at the time of
contract formation, change and subsequently the performance of the contract
becomes difficult. The CISG contains no specific provision dealing with
hardship (Ta'assor) and related exemptions. Therefore, a question arises as to
whether the CISG covers such cases. There are different doctrinal views and
jurisprudence which will be discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Present condition of transfer of ownership
  • Principle of causality
  • Developmental issues and legislation
 
مجله ،« تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی » ،( - بنایی اسکویی، مجید، ( 1392 . مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1381 )، مبسوط در مینولوژی حقوق ، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم.
- صادقی مقدم، محمد حسن، ( 1390 )، تغییر در شرایط قرارداد، نشر میزان، چاپ سوم.
- صفایی، حسین، ( 1384 )، حقوق بیع بینالمللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه ت هران، چاپ اول.
- عمید، حسن، ( 1362 )، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم.
موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی » ،( - منوچهر توسلی جهرمی( 1385
. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72 ،« و حقوق تطبیقی
 
- Atipo, Ambrose Pete ,"Force Majeure in International Business a Comparative Assessment of Force Majeure under the UCC and the CISG", available at: www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files
- Barry Nicholas in "Force Majeure and Frustration": 27 American Journal of Comparative Law, 1979.
- Brunner,C. "Force Majeure and Hardship under General Contract Principles. Exemption for Non- Performance in International Arbitration",
Alphen an den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
- Cheshire & Fifoot`s, Law of Contract, Butterworth.9th ed, London, 1976.
- Honnold, J. and Flechtner, H.M, "Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Kluwer Law International", Alphen
aan den Rijn, 2009.
- John O.Honnold, Uniform Law For International Sales Under The 1980
United Nations Convention, 3rd Edition, Kluwer Law International, 1999.
-Niklas Lindstrm, "Changed Circumstances and Hardship in the International
Sale of Goods", available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/  Oxford Advanced Dictionary, Oxford University Press, 3rd Edition, 2010.
- Pirozzi, Robert, "Developments the Changing of Economic Circumstances Debate", 2012.
- Rimke,Joern,"Force Majeure and Hardship :Application in Trade Practice
with Specific Regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Contracts", Kluwer,2000.
- Rodrigo Momberg Uribe, "Change of Circumstance in International
Instruments of Contract Law. The Approach of CISG, PICC, PECL and DCFR", 2011.
- Schlechtriem, P. and Schwenzer, I, Commentary on the UN Convention on
the International Sale of Goods (CISG), Oxford University Press, 2010.
- Schlechtriem, P.," Transcript of a Workshop on the Sales Convention:
Leading CISG Scholars Discuss Contract Formation, Validity, Excuse for
Hardship", Avoidance, Nachfrist, Contract Interpretation, Parol Evidence,
Analogical Application, and Much More, 1999, Transcribed and edited by
Flechtner, H.M, available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/workshop- 79.html, ; cited By Uribe.
- Schwenzer ,Ingeborg, "Force Majeare and Hardship in International Sales
Contract",2008 , available in: www.austlii.edu.au/nz/journals/ VUWLawRw/ 2008
- Tom Southerington,"Impossibility of Performance and Other Excuses in
International Trade", Publication of the Faculty of Law of the University of
Turku, Private Law Publication Series B:55,2001.
- Zivkovic, Velimir, "Hardship in French, English and German Law",available at
: http:// ssrn.com/abstract
- آراء و اسناد
- Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, 1989
(Arbitral award No. 6281).
- China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], 02 May 1996,CISG1996/21.
- CLOUT case No. 277, Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 28 February 1997.
- Société Romay AG v. SARL Behr France, French Cour de Cassation, 30 June 2004.
- Tribunale Civile di Monza, Nuova Fucinati S.p.A v. Fondmetal
International A.B, Italy. 1993.
- Vital Berry Marketing NV v. Dira-Frost NV, Rechtbank [Belgian District
Court] van Koophandel Hasselt, 2 May 1995.
- Tribunale Civile di Monza, Nuova Fucinati S.p.A v. Foundamental
International A.B, Italy. 1993.
- Rechtbank van Koophandel, Hasselt, 23 Feb 1994, No 1849, CISG-online 371.
- Rechtbank van Koophandel Hasselt, Belgium, 2 May 1995; UNCITRAL
Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods,2012.
- Rechtbank van Koophandel Hasselt, Belgium, 2 May 1995, Unilex;
140Bulgarian. Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, 12 February 1998.
- CIETAC, 10 May 1996, No 21, CISG-online 1067.
- Oberlandesgericht Hamburg,28 Feb 1997, No 167, CISG-online 261.
- OLG Hamburg, 1 U 167/95, 28 February 1997.
- Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 4 July 1997.
- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 12 Feb 1998, No 11, CISGonline436.
- CLOUT Case No. 54, Tribunale Civile di Monza, Italy, 14 January 1993.
- Cour d'Appel de Colmar, 12 Jun 2001, CISG-online 694.
- Cour de Cassation, 30 Jun 2004, No 964, CISG-online 870.
- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, 12 February1998, Unilex; CLOUT case No. 102.