انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه

10.22054/jplr.2018.32642.1903

چکیده

انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assignment of contract in forward sale of building Act in 19/1/2011

نویسندگان [English]

  • Reza Nikkhah 1
  • seyyed salehi 2
  • Mansour Akbari Araei 3
1 Assistant professor at urmia university
2 professor assistant in urmia university
3 Phd law student, private law, urmia university
چکیده [English]

Assignment of contractual rights and obligations is one of the most important and well-known issues in different legal systems. The assignment of contract is recognized in Pre-Sale Building Act ratified in 19/1/2011. The legislator, in articles 17 and 18, specified terms and qualifications mentioned in this article. This article is based on descriptive-analytical method, and strives to discuss principles and standards in assignment contract and its justification in different legal systems. In addition, it also analyzes the assignment of contract in Pre-Sale Building Act. In this legislation, one of the most important terms known by lawmaker is the obligor’s consent for assignment in writing and official assignment. It is crucial that the legislator considered this assignment which has many economic effects and it was a great step for unification of the assignment of contract in the Act. Assignment of contract is recognized separately in uniform law as well as in laws of different countries such as France, but it has not been considered in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment
  • Contract
  • Forward sale of building Act
  • Rights
  • Obligations
-   ایزانلو، محسن، عباسی، مهدی و شعبانی، هادی، «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 5، صص 3 الی 23، 1391.

-   بلالی کوچصفهانی، مریم، مطالعه تطبیقی تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) با حقوق انگلستان و ایران، پایان نامه ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1388.

-   دارویی، عباسعلی، «قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 24/5/89"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیتهران، دوره 42، شماره 2، صص 147-166، 1391

-   ساعی، محمد هادی، «وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین»، پژوهش نامه حقوق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی »، مقاله 5، دوره 8، شماره 26، صص 151-186، 1386.

-   شعاریان، ابراهیم، «انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین»، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1393.

-   طالقانی، داریوش، «انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 69، صفحات 141 الی 169، 1393.

-   سلطانی، عباسعلی، انتقال قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، رساله دکتری، (دانشگاه فردوسی مشهد: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1396).

-   شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، چاپ اول، (تهران: مجد، 1393).

-   ___________، حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ دوم، (تهران: انتشارات مجد، 1384).

-   عبداللهی نژاد، کریم، سلطانی، عباسعلی و سروری، محسن، «انتقال قرارداد در مقایسه با تبدیل تعهد»، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی (سال دوم)، شماره 19، 1395.

-   غمامی، مجید، «آزادی گزینش طرف قرارداد»، مطالعات حقوقی و سیاسی، مجله تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، 1377.

-   غریبه، علی، مسعودی ناصر، «تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع»، نشرییه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، سال اول، شماره 2، صفحات 157-75، 1390.

-   کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، چاپ دوازدهم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393)

-   ___________، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1395).

-   کربلایی امینی، منا، «ویژگی های سند رسمی به عنوان سند برتر»، ماهنامه کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 136 و 137، صفحات 39 الی 53، 1393.

-   گلین مقدم، عیسی، اانتقال موقعیت قراردادی، رساله دکتری، (دانشگاه تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1381).

-   گل محمد زاده، مژده، انتقال موقعیت قراردادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (دانشگاه تربیت معلم تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1387).

-   مقدم، عیسی، «انتقال قراداد»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 4، صفحات 229 الی 242، 1386.

-   محمدی، عبدالعلی، «اصل آزادی انتقال قرارداد»، تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 2، صص 129-144، 1386.

-    محمد نژاد، وحید، نقد و بررسی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: 1391.

 

English

-     Alidosti, Naser, Taghizade Ebrahim, Ashori, Mehdi, Khosravi, Ali, "Comparing Subject of Assignment of Contract with Similar Concepts of Other Countries Domestic laws and International Documents", journal of Politics and law, Vol.9, No.2, pp 173-180, 2016

-     Burrows, Andrew, Principles of the English Law of Obligations, ( Oxford University Press: 2015)

-     Epstein, R.A,"Why Restrain Alienation? In 85 Columbia law Review 970, 1985.

-     Hatzis, A. N., "Rights and Obligations of Third Parties" University of Chicago Law School, , available at ttp://encyclo.findlaw.com/4800book.pdf, 1999

-     Jamin, Ch., "Cession de contract et consentement du cede, Receuil Dalloz,, 17ieme Cahier, 1995.

-     Kirby, Justine, "Assignments and Transfers of Contractual Duties; Integrating Theory and Practice", Victoria University of Wellington, 31 VUWLR, pp 317-335, 2000

-     Roger LeRoy, Miller, Fundamentals of Business Law: Summarized Cases, Ninth Edition, (South-Western Publishing Co:, 2013)

-     Tolhurst, John, The Assignment of Contractual Rights, Dissertation for PHD, (University of New South Wales: 2003)

-     Mertcan, Ipek, "Assignment of Contractual Rights and Its Impact on Arbitration Agreements", MUHF, HAD, C.22, S.1, pp 521-549, 2016.

-     Nemenova, Vita, "to the Issue of Cession in Latvia", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 2, No11, pp 138-143, 2013

-     Peel, Edwin, (, the Law of Contract, 14th Edition, (Sweet & Maxwell: 2015)

-     Rheinstein, Max, "Corbin on Contract", Yala Law Journal, Vol.61, pp 1119- 1132, p 1129, 1952

-     Trevor, C Gartley, "Choice of Law Regarding the Voluntary Assignment of Contractual Obligation Under the Rome I Regulation", Cambridge Journal, Vol 60, pp 29-56, 2011.

 

 

-   ایزانلو، محسن، عباسی، مهدی و شعبانی، هادی، «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 5، صص 3 الی 23، 1391.

-   بلالی کوچصفهانی، مریم، مطالعه تطبیقی تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) با حقوق انگلستان و ایران، پایان نامه ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1388.

-   دارویی، عباسعلی، «قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 24/5/89"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیتهران، دوره 42، شماره 2، صص 147-166، 1391

-   ساعی، محمد هادی، «وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین»، پژوهش نامه حقوق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی »، مقاله 5، دوره 8، شماره 26، صص 151-186، 1386.

-   شعاریان، ابراهیم، «انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین»، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، 1393.

-   طالقانی، داریوش، «انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 69، صفحات 141 الی 169، 1393.

-   سلطانی، عباسعلی، انتقال قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، رساله دکتری، (دانشگاه فردوسی مشهد: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1396).

-   شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، چاپ اول، (تهران: مجد، 1393).

-   ___________، حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ دوم، (تهران: انتشارات مجد، 1384).

-   عبداللهی نژاد، کریم، سلطانی، عباسعلی و سروری، محسن، «انتقال قرارداد در مقایسه با تبدیل تعهد»، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی (سال دوم)، شماره 19، 1395.

-   غمامی، مجید، «آزادی گزینش طرف قرارداد»، مطالعات حقوقی و سیاسی، مجله تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، 1377.

-   غریبه، علی، مسعودی ناصر، «تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع»، نشرییه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، سال اول، شماره 2، صفحات 157-75، 1390.

-   کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، چاپ دوازدهم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393)

-   ___________، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1395).

-   کربلایی امینی، منا، «ویژگی های سند رسمی به عنوان سند برتر»، ماهنامه کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 136 و 137، صفحات 39 الی 53، 1393.

-   گلین مقدم، عیسی، اانتقال موقعیت قراردادی، رساله دکتری، (دانشگاه تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1381).

-   گل محمد زاده، مژده، انتقال موقعیت قراردادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (دانشگاه تربیت معلم تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1387).

-   مقدم، عیسی، «انتقال قراداد»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 4، صفحات 229 الی 242، 1386.

-   محمدی، عبدالعلی، «اصل آزادی انتقال قرارداد»، تحقیقات حقوقی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 2، صص 129-144، 1386.

-    محمد نژاد، وحید، نقد و بررسی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: 1391.

 

English

-     Alidosti, Naser, Taghizade Ebrahim, Ashori, Mehdi, Khosravi, Ali, "Comparing Subject of Assignment of Contract with Similar Concepts of Other Countries Domestic laws and International Documents", journal of Politics and law, Vol.9, No.2, pp 173-180, 2016

-     Burrows, Andrew, Principles of the English Law of Obligations, ( Oxford University Press: 2015)

-     Epstein, R.A,"Why Restrain Alienation? In 85 Columbia law Review 970, 1985.

-     Hatzis, A. N., "Rights and Obligations of Third Parties" University of Chicago Law School, , available at ttp://encyclo.findlaw.com/4800book.pdf, 1999

-     Jamin, Ch., "Cession de contract et consentement du cede, Receuil Dalloz,, 17ieme Cahier, 1995.

-     Kirby, Justine, "Assignments and Transfers of Contractual Duties; Integrating Theory and Practice", Victoria University of Wellington, 31 VUWLR, pp 317-335, 2000

-     Roger LeRoy, Miller, Fundamentals of Business Law: Summarized Cases, Ninth Edition, (South-Western Publishing Co:, 2013)

-     Tolhurst, John, The Assignment of Contractual Rights, Dissertation for PHD, (University of New South Wales: 2003)

-     Mertcan, Ipek, "Assignment of Contractual Rights and Its Impact on Arbitration Agreements", MUHF, HAD, C.22, S.1, pp 521-549, 2016.

-     Nemenova, Vita, "to the Issue of Cession in Latvia", Academic Journal of Interdisciplinary Studies, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 2, No11, pp 138-143, 2013

-     Peel, Edwin, (, the Law of Contract, 14th Edition, (Sweet & Maxwell: 2015)

-     Rheinstein, Max, "Corbin on Contract", Yala Law Journal, Vol.61, pp 1119- 1132, p 1129, 1952

-     Trevor, C Gartley, "Choice of Law Regarding the Voluntary Assignment of Contractual Obligation Under the Rome I Regulation", Cambridge Journal, Vol 60, pp 29-56, 2011.