بررسی کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار دانشگاه علوم قضایی

چکیده

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه‌های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده‌ای گفته می‌شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف‌نظر است، بااین‌وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می‌گردد که این قاعده می‌تواند کارایی را در این مفهوم محقق ‌کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان‌گونه که امروزه اعمال مردم‌سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی‌یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع‌شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Majority Rule and create equilibrium between majority and minority shareholders.

نویسندگان [English]

  • Reza Khodkar 1
  • MOHAMMAD SAGHRI 2
1 Ph.D. Student of Private Law at University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 UNIVERSITY OF JADICIAL SCIENCES AND ADMINISTRATIVE SERVICES
چکیده [English]

In stock companies, the adoption of the rule of the majority and making decisions on this basis are rooted in political thoughts; however, the sustainability of this rule depends on economic analysis.  From the perspective of economic analysis, an optimal rule is a rule that leads to the realization of efficiency and cost reduction. The rule of the majority amounts to efficiency in a sense that it increases wealth and reduces the cost of decision-making. In turn, reducing the costs of decision-making will increase profits and generate wealth. In addition to achieving efficiency, an optimal legal basis should also lead to equilibrium. In some cases, the rule of the majority results in the collapse of a balance between majority and minority shareholders. Therefore, although the application of this rule in the light of stock companies can be effective, rules are needed to create a balance between minority and majority shareholders. Amongst the rules laid down in this regard, the principle of shareholders freedom in transferring its share and leaving the company could be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Company
  • Majority Rule
  • Efficiency
  • equilibrium
  • Utility
 

-    اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، ج دوم، ( تهران: انتشارات سمت، 1385).

-    پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، (تهران: انتشارات سمت، 1389).

-    تفرشی، محمد عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج دوم، (تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1386).

-    دادگر، یداله،  «مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی (نظریه‌ها و کاربردها)»، دو فصلنامه حقوق و سیاست،  شماره 23، پاییزو زمستان 1386

-    طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، (تهران: انتشارات سمت، 1373)

-    صقری، محمد، شرکت‌ها، ج اول و دوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393)

-    طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393)

-    عرفانی، محمود، شرکت‌های سهامی عام و خاص، (تهران: انتشارات فاطمی، 1362).

-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها-صلح، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1386)

-    کاویانی، کورش، حقوق شرکت‌های تجارتی، (تهران: انتشارات میزان، 1393).

-     

English Sources

-       Allen, William T., »Our Schizophrenic Conception of the Corporation«, Cardozo Law Review, Vol.14, (1992).

-       Altman, Andrew,, Arguing about Law (an Introduction to Philosophy of Law), (U.S.AWadworth pub. Company, 1996)

-       Azu, U.E., »Examination of Recent Trends in Corporate Governance as it Affects the Majority Rule and the Minority Protection «, International Journal of Advanced Legal Studies and Governance, Vol. 1, No.1, (April 2010)

-       Bebchuk, Lucian Arye., »Limiting contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter Amendments«, Harvard Law Review, Vol.102, (1989)

-       Black, Bernard S., »Is the Corporate Law Trivial? A Political and Economical Analysis«, North-Western University Law Review, Vol.48, No.2, (1990).

-       Buchanan, James M., Tullock, Gordon, »The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy«, (1999), Available at: http://files.libertyfund.org/files/1063/Buchanan_0102-03_EBk_v6.0.pdf, Last visited: 16/06/2017.

-       Cheffins, Brian, Company Law: Theory Structure and Operation, (New York, Oxford University Press, 2000)

-       Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and Economics,(New York, Addison-Weslay pub, 2012)

-       Dougherty, Keith, Pitt, Brian, Moeller, Justin and Ragan, Robi, »An Experimental Study of the Efficiency of Unanimity Rule and Majority Rule«, (2009), Available at: http://www.citeseerx.ist.psu.edu>viewdoc>download, Last Visited: 22/07/2017.

-       Friedman, Milton, »The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits«, The New York Times Magazine, (1970) Available at:

-        http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf. Last Visited: 19/08/2017.

-       Gordon, Jeffrey N., »The Rise of Independent Directors in the United States: 1950-2005: of Shareholder Value and Stock Market Prices«, Stanford Law Review, Vol.59, (2007)

-       Goulding, Simon, Company Law, (London, Cavendish Publishing Limited, 1999).

-       Hager, Mark M., »Bodies Politic: The Progressive History of Organizational ‘Real Entity’ Theory«, University of Pittsburgh Law Review, Vol.50, (1989)

-       Harris, »Milton, Corporate Governance Voting Rights and Majority Rules«, Journal of Financial Economics, Vol.20, (1988)

-       He,Weiguo, »Improving the Protection of Minority Shareholders in Chinese Company Law«, Available at:https://www.researchgate.net/publication/ 41519922_Improving_the_protection_of_minority_shareholders_in_Chinese_company_law, Last Visited: 04/08/2017.

-       Hicks, Andrew & Goo, S.H., Cases & Materials on Company Law, (New York, Black Stone Press Limited, 1999).

-       Jensen, Michael C. And Meckling, William H., »Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure«, Journal of Financial Economics, Vol, 3, (1976)

-       King, Brett w., »The Use of Super majority Voting Rules In Corporate America: Majority Rules, Corporate Legitimacy, and Minority Share Holders Protection«, Delaware Journal of Corporate Law, Vol.21, (1996).

-       Kuhn, Petr, »Introduction to the Economic Analysis of Corporate Law«, Common Law Review, Vol.8, Issue.9, (2008)

-       MacNeil, Iain, »Company Law Rules: An Assessment from the Perspective of Incomplete Contract Theory«, Journal of Corporate Law Studies, Vol. I, Part. I, (2001)

-       Mueller, Dennis, Public Choice lll, (U.S.A., Cambridge University Press, 2010)

-       Pennington, Robert R., Company Law, (London, Butterworth, 1990)

-       Posner, Richard A., Economics Analysis of Law, (U.S.A., Little Brown and Company, 1992)

-       Posner, Richard A., »Utilitarianism, Economics, and Legal Theory«, Jounal of Legal Study, Vol.8, No.1, (1979)

-       Rahmani, Ataollah, Majority rule and minority shareholder protection in joint stock companies in England and Iran, PhD thesis, FACULTY OF LAW, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, University of Glasgow, (Mar 2007).

-       Ratner, David L., »The Government of Business Corporation: Critical Reflections on the Rule of One Share, One Vote«, Cornell Law Review, Vol.56, No.1, )1970(

-       Roe, Mark j., »The Shareholder Waelth Maximization Norm and Industrial Organization«, Harvard Law School, Vol.149, )2001(

-       Romano, Roberta, »Answering the wrong question: The Tenuous Case for Mandatory Corporate Laws«, Columbia Law Review, No.7, Vol.89, )1989(

-       Schwartz, Alan and Scott, Robert E., »Contract Theory and the Limits of Contract Law«, Yale Law Journal, Vol.113, )2003(.

-       Singh Dari, Sukhvinder, »Majority Rule and Minority Protection under Companies Act 1956 with especial reference to Foss v. Harbottle«, International Journal of Reaserch, Vol.1, Issue 9, (2014)

-       Smith, Kenneth and Keenan, Denis, Company Law, (London, Pearson Education Limited, 2009)

-       Sobolewski, Przemysław, »Caring for the Small The Protection of Minority Shareholders under Polish and English Law«, Available at: http://www.commonlawreview.cz/caring-for-the-small-the-protection-of-minority-shareholders-under-polish-and-english-law, Last Visited: 2015/15/12.

-       Stout, Lynn A., »Bad and Not-So-Bad Argument for Shareholder Primacy«, Southern California Law Review, Vol.75, (2002)

-       Weisst, Elhott J.,»Economic Analysis, Corporate Law, and the ALI Corporate Governance«, Cornel Law Review, Vol.70, Issue.1, (1984)

-       Veljanovski, Cento, Economic Principles of Law,  (New York, Cambridge University Press, 2007)

-       Zerbe Jr., Richard O., Economic Efficiency in Law and Economics, (Massachusetts, Edward Elgar, 2001)