قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

10.22054/jplr.2019.41966.2212

چکیده

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش‌های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می‌نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Time Scope of Contractual Liability of Consulting Engineer in The traditional Design Bid Build system.

نویسندگان [English]

  • Abas Qasemi hamed 1
  • Ebrahim sorkheh 2
1 Faculty member of shahid beheshti university
2 PHD Student of Private Law University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

The traditional DBB system is one of the most important Project Delivery Systems. The consultant engineer services are provided to the employer under a contract. However, the nature of the work of the consultant engineer has made it impossible for the consulting engineer to be limited to the territory of the parties and the government, by adopting the rules and guidelines, has a significant share in determining such responsibilities and its scope. The general terms and conditions of the consulting services contracts are among these guidelines. In clause 2 of Article 26 of the aforesaid terms, the responsibility of the consulting engineer toward the employer has been extended to the time after the definitive taking over of the project.
An approach based on the nature of the consultant is also considered in the laws of other countries. However, the clause mentioned the term "later" as a criterion for determining the timing of imposing a liability on the consultant engineer. Accordingly, justice and legal rules require that by relying on role of the custom in interpreting the laws, this clause is to be interpreted and the disadvantage should be resolved under the private terms of the contract.
Keywords: Contractual Civil Liability, Consulting Engineer, Client, General Conditions of the Contract, Agreement and Uniform General Conditions of Consulting Service Contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual Civil Liability
  • Consulting Engineer
  • client
  • General Conditions of the Contract
  • Agreement and Uniform General Conditions of Consulting Service Contracts
- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395).

- اسماعیلی هریسی ، ابراهیم ،« دامنه مسئولیت مهندس مشاور»، فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران ، شماره 54 ، زمستان 90 .

 

- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی، نظریه الالتزام به وجه عام، مصادر الالتزام، دار الاحیاء تراث العربی بیروت – لبنان 1964.

- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی، المجلد الاول، العقود الوارده علی العمل، المقاوله، الوکاله، والودیعه و الحراسه، دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان.

 

French & English sources:

   - Starck Boris, Droit Civil, Obligations, Librairies Techniques, 1972, p.523

    - Mazeaud, Henri et Leon, Mazeaud Jean, Lencon de Droit Civil, Tome Troisieme, Cinquieme Edition, 1965, pp.792-798

   - Malinvaud. P, Responsabilité des constructeurs (droit privé): responsabilité de droit commun, dans Droit de la construction, Dalloz Action, 2008 p.80

   - Faure-Abbad Marianne, Droit de la construction, L'essentiel du Droit de la construction, 5eéd. 2014 pp.67-73

   - Llorens. F, Contrat d’entreprise et marchés de travaux publics (contribution `a la comparaison entre contrat de droit privé et contrat administratif), thèse de droit, Paris, L.G.D.J. 1981, p.529

   - Liet-Veaux, Georges, Le droit de la construction, 3ed, 1974, p.264

   - Bricmont George, la responsabilité des Architecte et Entrepreneur, troisième, édition, 1971, pp.82-83&148

   - Ripert C´ecile, Essai d’une nouvelle détermination des responsabilités des constructeurs en matière de risques du sol: l’influence technique. Droit. Universit´e du Sud Toulon Var, 2008. Submitted on 6 Jan 2009 Français.

   - Kelley G.S, Construction Law and Introduction for Engineering, Architects, and Contractors, John Wiley & Sons, Inc, 2013, pp.40&218-219

   - Robinson Michael.D, An Employer’s and Engineer’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract Independent Consulting Engineer, John Wiley & Sons, Ltd. Publication 2013. P.74

   - Bunni Nael. G, the FIDIC Forms of Contract, Third Edition, Blackwell publishing 2005, pp.155-184-192&202

   - Julian Bailey, Construction Law, Volume, I, II, III, First Edition, Published 2011, by informa Law, from Routlede. pp.1159-1184

   - Chappell David, The JCT Design and build Contract 2005, Third Edition, 2007, p.44

   - James Michael. F, Construction Law, THE MACMILLAN PRESS LTD, First published 1994, p.89

   - Hughes Will, Champion Ronan and Murdoch John, Construction Contracts, Law and Management, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015, pp.168&347

   - Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, Forewords by Lord Bingham, Senior Law Lord and Professor Dr. Günter Hirsch, Bundesgerichtshof, The German Law of Contract, A Comparative Treatise, Second Edition, Oxford and Portland, Oregon 2006,p.353

   - Grose Michael, Construction Law in the United Arab Emirates and the Gulf, This edition first published 2016 by John Wiley & Sons, Ltd.p.104

   - Axel-Volkmar Jaeger l Götz-Sebastian Hök, FIDIC-A Guide for Practitioners, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010,p.11

   - Conditions of Contracts for the new Client / Consultant Model Services Agreement 5th Edition (2017 White Book)p.36

   - Prescott Paul, changes to the FIDIC White Book 2017, how will the new edition affect you? Pinsent Masons.

   - Omri Ben-Shahar» Fault in American Contract Law«University of Chicago Law School, Journal Articles, 2009, htp://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles.

   -Richard A. Posner, » Fault in American Contract Law «, Michigan Law Review, Vol. 107, No. 8 (Jun, 2009), pp. 1349-1363, Published by: The Michigan Law Review Association, http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.

   - Comparative Study about Consulting engineers’ liability and Insurance Requirements across Europe. Update 2014. European Federation of Engineering Consulting Association (EFCA). http://www.efcanet.org/Portals/ EFCA/ELOKET/12868/EFCA%20booklet%20Land%20I_May%202014_final.pdf