اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می‌گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره‌مند بوده و انعقاد آن‌ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می‌باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می‌شوند. به‌کارگیری این قراردادها در بخش‌های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه می‌باشد که حل آن‌ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and Expression of legal Challenges in the Application of Smart Contracts: Comparative Study in the Iranian And American Legal System

نویسندگان [English]

  • Mehdi Naser 1
  • hossein sadeghi 2
1 M. A in private law, Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, Iran
2 University of Tehran- faculty of entrepreneurship
چکیده [English]

Smart contracts are electronic contracts concluded in public ledgers such as Blockchain, and are supervised by the governing body and artificial intelligence between the time of concluding and final approval. Until the contract is finalized , parties and artificial intelligence, at the time of concluding, may receive any information about the transaction or the parties to the contract by Oracles which are the systems that establish the communication between Blockchain and the foreign world.
These contracts are considered in accordance with any legal system relating to the contract, taking into account the essential conditions of the transactions and the unique features, such as self-execution of the effects of the contract and transparency. Formation of these contracts depends on the existence of digital signatures and license to own virtual currencies. Smart contracts, after being approved by the parties and artificial intelligence, are registered in the public ledger and they are then placed in the space of public ledger to be observed. Rules on international contracts are encountering challenges, and a solution to those challenges will lead to an improvement in the implementation of these contracts in the legal system concerned.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Contracts
  • Cryptocurrencies
  • Block chain
  • Transparency
  • self-Execution
  • legal challenges
-    افتخاری، جواد، کلیات عقود و حقوق تعهدات ، چاپ اول، )تهران انتشارات میزان،1382(.

-    انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد اول، چاپ چهارم، )قم، انتشارات دهاقانی (اسماعیلیان)،1376(.

-    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی و چهارم، )تهران، انتشارات اسلامیه،1391(.

-    حیاتی، علی عباس، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، )تهران، انتشارات میزان،1392(.

-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، )تهران، انتشارات گنج دانش،1391(.

-    صفایی، سید حسین، قاسم‌زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ بیست و یکم، )تهران، انتشارات سمت،1394(.

-    شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، چاپ سی و چهارم، )تهران، انتشارات دراک،1394(.

-    شهیدی، مهدی، حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ نهم، )تهران، انتشارات مجد،1392(.

-    کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، چاپ دهم، )تهران، شرکت سهامی انتشار،1384(.

-    ____________، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ اول، )تهران، نشر دادگستر،1376(.

-    ____________، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهل و یکم، )تهران، انتشارات میزان،1393(.

-    ____________، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ سوم، )تهران، شرکت سهامی انتشار،1373(.

-    ____________،  قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ سوم، )تهران، شرکت سهامی انتشار،1371(.

-    مافی، همایون، کاویار، حسین، «بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام‌های حقوقی، امریکا، اتحادیه اروپا، ایران»، مجله مطالعات حقوق خصوصیدانشگاه تهران، دوره 4، شماره 1.(1392. صص 155-175)

-    مقصودی، مراد، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ دوم، )تهران، انتشارات خرسندی،1395(.

-    مهرانفر، محمدرضا، آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار، چاپ اول، )تهران، انتشارات چالش،1387(.

-    میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، چاپ دوم، )تهران، انتشارات بهنامی،1385(.

 English Sources

 -  Ahmad Ali, Understanding different types of tokens and why it is important, https://medium.com/@ahmadali1/understanding-the-different-types-of-tokens-and-why-its-important-d7625070ad21,2017.

-  American Bar Association (ABA),www.abanet.org/scitech/ec/isc/pagv30.

-  Armand Tanzarian, (Last visited12,july,2018) Understanding smart property, https://cointelegraph.com/news/understanding_smart_property,2001.

-  Barrett Sheridan, Bitcoins: Currency of the Geeks, BLOOMBERG BUSINESSWEEK,http://www.businessweek.com/magazine/content/11_26/b4234041554873.htm.,2011.

-  Benjamin Channing Palmer,Disparate Impact of Electronic Signature Legislation on Indigent Californians, (McGeorge Law Review, Vol. 36.2005.pp 694-716)

-  BITCOIN, http://bitcoin.org,(Sep5,2011).

-  Blockchain VS Smart contract, What is right for capital markets, https://www.equibitgroup.com/media-center-blog/blockchain-vs.smart-contract#,2018.

-  Bohme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, and Tyler Moore, Bitcoin: Economics, technology, and governance, The Journal of Economic Perspectives, Social Science Research Network,(2015. Pp 1-32)

-  CARLA L. REYES, More Legal Aspects of Smart Contract Applications, Token Sales, Capital Markets, Supply Chain Management, Government and Smart Cities,Real Estate Registries, and Enabling Self-Sovereign Identity, Perkins Coie Publishers, downloaded from Social science and research network.,(2018. Pp 1-17)

-  Cassano,J. “What are Smart Contracts ? Cryptocurrency’s Killer App .”FastCompany,17.Accessed10June2016.http://www.fastcolabs.com/3035723/appeconomy/smart-contracts-could-be-cryptocurrencys-killer-app,2014.

-  Christopher D. Clack, Vikram A. Bakshi,Lee Braine, Smart Contract Templates: foundations, design landscape and research directions, Downloaded from https://www.ssrn.com,(2017.pp1-25)

-  Cong Lin William, He Zhiguo, Blockchain Disruption and Smart Contracts, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580559.,(2017.p1)

-  Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Publisher:(Oxford University Press,7th Edition.,2016).

-  Freedman. B. J, «Electronic Contracts under Canadian Law-A Practical Guide», (Manitoba Law Journal, Vol. 28, No. 1,2000.pp1-60)

-  Greenspan G, ‘Beware of the Impossible Smart Contract’, Blockchain news,12April,http://www.theblockchain.com/2016/04/12/beware-of-the-impossible-smart-contract,2016.

-  Harshal,Katre, All you need to know about digital signatures in USA,how to get a digital signaturehttps://www.profitbooks.net/digital-signature/,(Last Visited,12,july,2018).

-  Hemmo, Mika, Sopimusoikeus I; Talentum media Oy, Helsinki, https://shop.almatalent.fi/sopimusoikeus-ii.html,2003.

-  Hong Kong Special Autonomous Region, Electronic Transactions Ordinance, Ord.No.1of2000unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010238.pdf.,2000.

-  Jacques Vos ,Blockchain Based Land Registry, Illusion or Something in Between, (European Land Registry Association,7Th Annual publication,2017.)

-  J Fairfield, "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection" (Washington & Lee Law Review Online Edition,Vol71,2014.pp24-55)

-  James Gould, Formation of contracts:Intention to create legal relations, https://levisolicitors.co.uk/news/intention-create-legal-relations/.(7august,2017).

-  John Lanchester , When Bitcoin Grows Up , LONDON REV . OF BOOKS https://www.1rb.co.uk/v38/nO8/john-lanchester/when-bitcoin-grows-up20.,2016.

-  Jose Rivera, What Is Consideration in a Contract? https:// www.legalmatch.com/ law-library/article/what-is-consideration-in-a-contract.html., (Last Modified: 06-26-2018).

-  J.P. (2011), Virtual Currency: Bits and Bob, THE ECONOMIST http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/virtual-currency.,2011.

-  KAREN E. C. LEVY1, Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law,(Social Science Research, Network.,2017.pp1-15)

-  Kehrli, Jerome, Blockchain 2.0 - From Bitcoin Transactions to Smart Contract applications, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id= 2580664.,(2016.p1)

-  Koulu Riikka, Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement,(SCRIPTed, Volume 13, Issue 1.,2016.pp1-36)

-  Lauslahti Kristian, Mattila Juri, Seppala Timo, Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices?ELTA.,2017

-  Mattila, Juri – Seppala, Timo – Holmström, Jan: Product-centric Information Management – A Case Study of a Shared Platform with Blockchain Technology; Conference Paper; Industry Studies Association Conference2016, (2016.pp1-17)

-  Michael J .Hall, Elements of a Contract , https:// contracts.uslegal.com/ elements-of-a-contractKimberleeLeonard, (Lastvisited12/july,2018).

-  5 Requirements for a Contract , http://smallbusiness.chron.com/5-requirements-contract-15616.html. (UpdatedJune29,2018).

-  New Digital Land and Property Information Service for ScotlandReport to the Deputy First Minister/ros.gov.uk..2015

-  Ogashi Tukafoto, Bitcoin Mining for Fun and Net Loss, SLACKTORY http://slacktory.com/2011/08/bitcoin-mining-fun-loss/. Like a computer file, bitcoins can also be copied, but as this Comment will explain, they can only be spent once. Part II.A.1.2011.

-  Reggie O’Shields, Smart Contracts: Legal Agreements For the Blockchain, (North Carolina Banking Institute,vol21. 2017.pp1-17)

-  Richard Stim, Consideration: Every Contract Needs It,What is consideration in acontract,andwhatifanagreementdoesn'thaveit?https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/consideration-every-contract-needs-33361.html. (last visited,12july,2018).

-  Rick Falkvinge, Why I’m Putting All My Savings Into Bitcoin, FALKVINGE.NET,http://falkvinge.net/2011/05/29/why-im-putting-all-my-savings-into-bitcoin/.2011

-  Saarnilehto, Ari – Hemmo, Mika – Kartio, Leena, Varallisuusoikeus; Sanoma Pro Oy, Helsinki, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2580664.(2012,p1)

-  Samuel Bourque, Sara Fung, Ling Tsue, A LAWYER 'S INTRODUCTION TO SMART CONTRACTS, (Social Research Network.2014,p1-12)

-  Sanjay Sharma, International Transactionas or Cross Border Transactions,https://www.Linkedin.com.2014

-  Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf,2009

-  Savelyev Alexander, Contract Law 2.0: «Smart» Contracts As the Beginning of the End OF Classic Contract Law, National research university High School Of Economics, (WP BRP 71/LAW.,2016.pp1-22)

-  Silverberg Kristen, French Conan, Ferenzy Dennis, Van Den Berg Stephanie, Getting Smart: Contracts on the Blockchain, (Institute Of International Finance.2016.pp1-16)

-  Stephen camba, Sasines registration abrief guide the land registration act 2012, https://www.ros.gov.uk/services/registration/land-register/faqs/essential-guide-to-the-2012-act changes.(2015,pp1-5)

-  Stephen E. Blythe, Bulgaria's Electronic Document and Electronic Signature Law: Enhancing E-Commerce with Secure Cyber-Transactions, (BULGARIA'S ELECTRONIC DOCUMENT LAW.2008,pp58-76)

-  STEPHEN E. BLYTHE, Hungary's Electronic Signature Act: Enhancing Economic Development with Secure Electronic Commerce Transactions,School of Management, (New York Institute of Technology, USA.2007.pp47-63)

-  Szabo N, Smart contracts in Essays on Smart Contracts, Commercial Controls and Security,http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html,1994.

-  Tapscott Don,Tapscott Alex, Blockchain Revolution: How The Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Buusiness, And The World, First Edition, Social Science Research Network.2016.

-  Werbach Kevin, Cornell Nicolas, CONTRACTS EX MACHINA, (Duke Law Journal,67,downloaded from social science research network.2017.pp17-36)

-  Wei Dai, B Money,  http://weidai.com/bmoney.txt (proposing a monetary protocol without the need for government or government-sponsored entities).,1998.

-  William A. Tanenbaum, Paperless Contracts Are Here: State Electronic Signatures and Records Act, Enabling Regulations Have Taken Effect, N.Y. L.J, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664.(2000.p1)

-  William Breitsprecher, Legal purposes and proper form, https:// www.slideshare.net/bogeybear/contracts-legal-purpose-proper-form. (lastvisited, 12,july,2018).

-  Wright Aaron, De Filippi Primavera, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, Decentralized Blockchain Technology, Social Science Research Network.(2015.pp1-15)