نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک‌ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه‌ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله‌ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه‌ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک‌ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Bank Payment Obligation (BPO) in Reducing Fraud and Errors: With a Particular Reference to Case Law

نویسندگان [English]

  • Ali Moghaddam Abrishami 1
  • Khadijeh Jamalinia 2
1 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh TabaTabai.
2 Private Law, Faculty of Law and Political science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Numerous disputes have arisen from frauds and Errors in the process of documentary credit transactions. This issue has caused an obstacle in financing international trade law and Cash flow in banks. It also imposes a huge cost on the banks. International Chamber of Commerce has created a new payment Method, called Bank Payment Obligation (BPO), in order to address this problem. By introducing an electronic system through Bank Payment Obligation, International Chamber of Commerce has endeavoured to deal with ambiguous and uncovered areas of documentary credit.
To assess whether this new method (BPO) would be able to offer a solution to the problem of fraud and Errors in documentary credit transactions, this article examines documentary credit by discussing relevant case law and by identifying the extent to which Bank Payment Obligation would respond to existing problems. It concludes that although Bank Payment Obligation has a number of similarities with Documentary Credit, its structure and nature in optimal conditions would be able, to a large extent to prevent fraud and Errors in international payment and reduce disputes in this field accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary Credit
  • Fraud
  • error
  • Bank Payment Obligation
  • International Chamber of Commerce
-     اسکینی، ربیعا ، شرکت‌های تجاری: کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود، ج 1، (تهران: انتشارات سمت، 1383).

-     بابایی ایرج ، «بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران»مجله پژوهش حقوق عمومی-دانشگاه علامه طباطبائی ، دوره 4(7)، (1381)صص 91-49.

-     بیابانی  غلامحسین,‌هادیانفر سید کمال،، فرهنگ توصیفی علوم جنایی، (تهران: نشر تاویل 1384).

-     رضایی علی، «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 8 (1)، (1396) صص 177-151.

-     رهنمای رودپشتی فریدون، «داده‌کاوی و کشف تقلب‌های مالی»، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، انجمن حسابداری مدیریت ایران- تهران، شماره 3 (1391). صص 34-17.

-     کلایو ام اشمیتوف، ترجمه مخبر الصفا علی  «دکترین تطبیق دقیق، اصل استقلال اعتبارات اسنادی و آثار حیله و تقلب در این گونه اسناد»، مجله کانون وکلا، شماره ١٥٢و ١٥٣، (1369).

-     گائو ایکس یانگ، ترجمه ماشاءاله بناء نیاسری، «مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن»، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 36(1384) صص 322-243.

English Sources

-  Buckley Ross P., Gao Xiang, “Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead” Journal of International Law University of Pennsylvania, 23(4), (2002), PP. 663-712.

- Civelek Mustafa Emre , “Eucp And Electronic Commerce Investments: E-Signature And Paperless Foreign Trade”, eurasian Business & Economic Journal, October, Vol 3 (2015), pp 60-70.

- Civelek Mustafa Emre , “Paperless Trade: Evaluation of the Current Situation & towards the Integrated Single Foreign Trade Document”, Journal of Management Research, 9(2), (2017) pp.1-10.

-  Cronican William Patrick,  “Buyer Beware: Electronic Letters of Credit and the Need for Default Rules”, McGeorge Law Review, Vol. 45, (2013) pp.383-405.

-  Dolan John F, “Commentary on Legislative Develop-ments in Letter of Credit Law: An Interim Report”, Banking & Finance Law Revew. No 53. (2002).

-  Hoo Freddie, Tan Kim,” An American dream theory of corporate executive fraud”, Accounting Forum, Issue 31, (2007) P. P. 203-215.

-  International Chamber of Commerce, “Icc Banking Commission Opinions”, Paris: ICC Services Publications Department, (2012) p.p. 46-55.

-  Kapardis M, “A fraud detection model: a must for auditors”, Journal of financial regulation and compliance. Journal of Financial Regulation and Compliance, 10(3), (2002) P.P. 266 - 278.

-  Laryea Emmanuel T, “Paperless Shipping Documents: An Australian Perspective”, Tul. Mar. L.J, Volume 25, (2001)P.P. 255-298.

-  Malek Ali, Quest David, Jack: Documentary Credits. (London: Totel publising 2009).

-  Meynellco David, Compatibility Of Icc Rules Update-Annual Discussion On The Latest Developments On Trade Finance, Miami, Icc Banking Commission (2018).

-  Oana Cristina“The Payer's Mistake as a Condition of the Undue Payment”, Law Annals Titu Maiorescu U. Issue 14. (2015) P.P. 187-198.

- Özkan Ömer, Bayram Orkun, Karakaya Gencay, Karakaya Elif, “Is the letter of credit losing its significance”, International Journal of Arts and Commerce, 3(7), (2014) pp. 50-58.

-  United Nations Commission On International Trade Law, Promoting confi dence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods. (Vienna: United Nations Publication. 2009).

- Zhang Yanan, , Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue, University of Eastern Finland Pub. (2011).

 

پرونده‏ها

-  Arab Banking Corp V. Boustead Singapore Ltd [2016] SGCA 26.

-  Cleveland Manufacturing Co. Ltd. V. Muslim Commercial Bank Ltd. [1981] 2 Lloyd's Rep. 646.

-  Czarnikow-Rionda Sugar Trading Inc. V. Standard Bank London Ltd. And Others [1999] 2 Lloyd's Rep. 187.

-  Donmar Enterprises, Inc. v. Southern National Bank of North Carolina [1995] 64 F.3d 944.

Group Josi Re V. Walbrook Insurance Co. Ltd. And Others. [1996] 1 Lloyd's Rep

-  Inflatable Toy Co v State Bank of. New South Wales (1994) 34 NSWLR 243, 251.

-  Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co. 1987 CanLII 75, [1987] 1 SCR 2.

-  Oei v. Citibank, Na, [1997] 957 F. Supp. 492.

-  Pavia & Co. S.P.A. V. Thurmann-Nielsen. [1952] 1 Lloyd's Rep. 153.

-  Solo Industries U K Ltd v Canara Bank [2001] 1 W.L.R. 1800.

-  Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation [1941]. 31 NYS 2d 631.

-  Tti Team Telecom International Ltd and Another v Hutchison 3G UK Ltd [2003] EWHC J0123-1.

-  Tukan Timber v Barclays Bank plc [1987] 1 Lloyd's Rep 171.

-  United City Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [1982] QB 208; [1983]1AC168.

 

 وب سایت‌ها

-  MISMO eMortgage Workgroup, EMortgage Closing Guide (2006) [Online] Available. at: http://www.americanbar.org/content/dam/ aba/ events/real_property_trust_estate/symposia/2007/mismo.authcheckdam.pdf Accessed: 14.2.2017.

-  Official Comment under section 4A-205 UCC [Online]. Available at: http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130460-5595.html Accessed: 17.12.2016.

-  SWIFT messaging services [Online] Available at:  https:// www.swift.com/node/13491 Accessed: 12.8.2016

-  United Nations Commission on International Trade Law: Yearbook (1988), [Online]. Available at: http://www.uncitral.org/pdf/ english/yearbooks/ yb-1988-e/yb_1988_e.pdfAccessed: 17.12.2016.

 مقررات

-            آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبها نمایندگی شرکت‌های خارجی

-            مقررات سیستم انتقال مبالغ کلان کانادا (LVTS)

-            مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (UCP)

-            مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی الکترونیک (EUCP)

-            مقررات متحدالشکل تجاری ایالات‌متحده (UCC)

مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO)