بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

 وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می‌کند که آیا حق‌ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می‌توان بین حق‌ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به‌اجمال می‌توان گفت در کنوانسیون وین حق‌ترمیم شناسایی‌شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی‌که در اصول یونیدروا حق‌ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق‌ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Seller,s Right to Cure in Vienna Convention, UNIDROIT and Iran

نویسنده [English]

  • mortaza hajipour
Associate Professor of Azarbaijan Shahid Madani University, Azarbaijan, IRAN.
چکیده [English]

In the sale contract, primary obligation of the parties is the duty to perform in accordance with the contract. In the event of failure to fulfill obligations by the seller, the buyer may avoid the contract. However, non-performing party may be willing to remedy and repair existing defects. The willingness to cure defects poses the question of whether non-performing party has a right to remedy and repair and if yes, how a balance can be struck between right to cure and right to avoid the contract. This research aims to examine this topic by analysing Vienna Sale Convention, UNIDROIT Principles and Iranian law. It can be said that the right to cure has expressly been recognized by Vienna Sale Convention, even though there is uncertainty between this notion and its connection with the right to terminate. In UNIDRIOT Principles, the right to cure is precedent on the right to avoid the contract. In Iranian law, there is no provision in relation to the right to cure. As a whole, the recognition of the right to cure and repair defects accords with the principle of preservation of contract, good faith and fair dealing, and duty to cooperate in mitigation of damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cure
  • Recission
  • Convention
  • Unidroit
  • Iran
-    اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1379).

-    امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، (تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، 1370).

-    ترحینی العاملی، سید محمدحسن، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، جلد 4، (قم:  دارالفقه للطباعه و النشر، 1427).

-    جویباری نژاد، اکبر، «تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره اول، تابستان 1385.

-    جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد 2، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374).

-    شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1382).

-    شیروی، عبدالحسین، «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد در حقوق ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، زمستان 77.

-    صادقی نشاط، امیر، «حق فسخ قرارداد باوجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 4، زمستان 88.

-    صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، (تهران: نشر میزان، 1382).

-    ______________و همکاران، حقوق بیع بین‌المللی بامطالعه تطبیقی، (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، )1384.

-    قاسم‌زاده، مرتضی و همکاران، تفسیر قانون مدنی، (تهران: انتشارات سمت، 1393).

-    کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، (تهران: نشر دادگستر، 1379).

-    ـــــــــــــــ، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، (تهران: انتشارات به نشر، 1368).

- نجفی کاشف الغطاء، محمدحسین بن علی بن محمدرضا، وجیزه الاحکام، جلد 3، (نجف: موسسه کاشف الغطاء، 1366).

English Sources

-            Agapiou, Nevi, Buyer,s Remedies under the CISG and English Sales Law: A Comparative Analysis, 2016, Available at: https://lra.le.ac.uk/ bitstream/2381/36373/1/2016.

-            Al-Hajaj, Amir, The Concept of Fundamental Breach and Avoidance under CISG, 2015.

-            Alison E. Williams, Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on International Sales Law in the United Kingdom, Pacw Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International, 2000-2001. www.cisg. Law. Pace edu.

-            Bianca, Cesare Massimo &Bonell, Michael Joachim, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milan: Giuffre, 1st Edition, 1987.

-            Bygum, af Mette, Extention and Limitation of the Buyer,s Right to Avoid the Contract under the CISG, 2010, p. 16. Available at: law.au.dk/2010.

-            Corinne, Widmer, Obligations of Seller: Article 34 in Ingeborg, Schwenzer (ed), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rdEdn, OUP, 2010.

-            Enderlein, Fritz, Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1999.

-            Enderlein, Fritz, Maskow, Dietrich, International Sdales Law: United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Oceana Publications, 1st Edition.

-            Felemegas, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) As Uniform Sales Law.

-            Fountoulakis, Christiana, Remedies for breach of contract under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 2010.

-            Gartner, Anette, Britain and The CISG: The Case for Ratification- A Comparative Analysis with Special Reference to German Law, available at: www. CISG. Last Visit: 2018/ 11/ 29.

-            Hillman, Robert, Applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: The Elusive Goal of Uniformity, 1995, Cornell Review of The Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Available at: www. Cisg. Law. Pace. Edu.

-            Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Conventions, 2d ed, Kluwer, 1991.

-            Honnold, O. John,TheSales Conventions: Background, Status, Application, Available at: http:// www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold-background.html

-            Huber, The CISG: A NewTextBook for Students and Practitioners, Sellier European Law Publishers, 2007.

-            Huber, The CISG ANew Text Book for Students and Practitioners, Sellier European Law Publishers 2007.

-            Jafarzadeh, Mirghasem, Buyers Right to Withhold Performance and Termination of Contracts: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention, Iranian and Shi,ah Law, 2001. www. Cisg, pace. Edu.

-            Keller, Bertram, Early Delivery and Seller,s Right to Cure Lack of Conformity:Article 37 CISG and UNIDROIT Principles Comparative, 2004.

-            Koch, Robert, The Concept of Fundamental Breach under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998, Kluwer Law International (1999).

-            Liljeblad, Fredrik, The Status of Good Faith in the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods -A Study in the Light of Article 7.

-            Liu, Chengwei, Cure by Non-Conforming Party: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2005.

-            Lookofsky, Joseph, The 1980 United Nations Convention on Contracts forthe International Sale of Goods.

-            Lookofsky, Joseph, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Honnold, O. John,, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention.

-            Lookofsky, The 1980: Intenational Encyclopedia of Laws, Blanpain, Gen. ed, Kluwer, 1993.

-            Muller-Chen, Markus & M. Pair, Lara, (2011), Avoidance for Non-Conformity of Goods under Article 49 (1)(A) CISG, Liber Amicorum Bergsten.

-            Ney, Frederic, The Cases where the Buyer has Acquired the Right to Avoid the Contract but Loses it Due to its Own Behaviouror other Circumstances (Art. 49(2), 82 CISG), 2014.

-            Permats, christoffer, Seller,sRight to Cure under the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG),, 2011, Lund University, Available at: lup.lub.lu.se.

-            Powers, Paul, Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convention on Contracts for, 1999, 18 J L & Com.

-            Uncitral Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016. www.uncitral.org.

-            SadeghiMoghadam, Mojtaba, The Buyer,s Right to Avoid the Contract due to Non-Conformity of the Goods under the CISG, International Journal of Law, V.2, Issue 3, 2016, p. 37.

-            Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2rd edn, Clarendon, 1998.

-            Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

-            Singh, L, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (1980) [CISG]: An Examination of the Buyers Remedy of Avoidance under the CISG: How is the Remedy Interpreted, Exercised and what are the Consequences of Avoidance? 2006, Available at: http: eprints. Uwe. Ac. Uk/ 25534.

-            Stone, Bradford, Contracts for the International Sale of Goods: The Convention and The UCC, Michigan State International Law Review, 2015, Vol. 23. 3.

-            Wesler, Rudolf &Wesler, Irene, Legal Remedies in Breach of Contract by the Seller under CISG.

-            Will, Michael, in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: Milan (1987).

-            Yovel, Jonathan, The Seller,s Right to Cure a Failure to Perform: An Analytic Comparision of the Perspective Provisions of the CISG and the PECL, Nordic Journal of Commercial Law, 2005.