تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق تجارت بین‏الملل، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من‏غیرحق ذی‏نفع قرار دارد. به این معنا که ذی‏نفع وجه ضمانتنامه را علی‏رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی‏نفع فراهم می‌کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می‏شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می‌توان از مطالبه من غیرحق ذی‏نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین‌الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می‌شویم که از میان راه‌حل‏هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی‏نفع مبنی‏بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی‏نفع قابل قبول‌ترین شیوه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Unfair Demand in Demand Guarantee and Possible Solutions

نویسندگان [English]

  • Homayun Mafi 1
  • Mehdi Fallah 2
چکیده [English]

One of the most widely used independent bank obligations in international trade law is a demand bank guarantee. This is always exposed to the risk of unfair demand, because it is payable on demand. It means that the beneficiary calls and receives guaranteed fund despite of full performance of the underlying contract by principal. In fact, documentary characteristics and the principle of independence provide an opportunity for the beneficiary to affect the exceptional and secondary function of bank guarantee as a result of an unfair demand. The question posed is how unfair demand can be prevented. By examining rules and regulation governing international trade and the draft bill on commercial law approved in 1391, it would seem that among possible solutions, such as the requirement of presenting a court judgment or an arbitral tribunal award and a statement by the beneficiary or principal indicating points in which the applicant is in breach of its obligations, the assumption of non­performance of the contract, in the event of demand by the beneficiary, is the most appropriate solution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand Guarantee
  • Unfair Demand
  • International Trade Law
 
مجله کانون وکلا، شماره .« بحثی پیرامون ضمانتنامه های بانکی » ،( اخلاقی، بهروز، ( 1386. 148 و 149
اشمیتوف، کلایو ام، ( 1390 )، حقوق تجارت بینالمل . ل ترجمه: بهروز اخلاقی و دیگ ران، ج
دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
تحول نظام » ،( افتخار، جهرمی، گودرز و تفرشی محمد عیسایی و شهبازینیا مرتضی، ( 1380
فصلنامه مدرس علوم انسانی، .« حقوقی ضمانتنامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی . دوره 5، شماره 4
سلطانی، محمد، ( 1390 )، حقوق بانکی، تهران: انتشارات میزان.
فصلنامه مدرس علوم ،« انتقال و توثیق ضمانتنامه مستقل بانکی » ،( شهبازینیا، مرتضی، ( 1386 . انسانی، شماره 51
شیوههای پرداخت ضمانتنامه های بانکی و ماهیت » ،(1383) ،______________
فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره سوم. ،« اسنادی آنها
استقلال ضمانتنامه بانکی و » ،( _______________ و تفرشی محمد عیسایی، ( 1382
. نامه مفید، شماره 37 ،« آثار آن در حقوق تجارت بینالمللی
فصل نامه حقوق ،« بحثی در قواعد حاکم بر ضمانتنامه بانکی » ،( غمامی، مجید، ( 1378
. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 44
مجله حقوقی دفتر خدمات ،« ضمانت در معاملات بین المللی » ،( فتحیپور،علی، ( 1369
. حقوقی بینالمللی، شماره 13
مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16 و ،« ضمانتنامه بانکی » ،(1375- کاشانی، محمود، ( 1374 .17
مطالعه تطبیقی تعهدات ذی نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در » ،( کاشیزاده، هدی، ( 1388
برابر یکدیگر در عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی و ماده 5 قانون تجارت
مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، سال بیست و ،« متحدالشکل ایالات متحده امریکا
. ششم، شماره 40
تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه 169
ترجمه : ماشاءالله بنا نیاس ری، مجله ،« روشهای پرداخت ثمن » ،( لاریا ایمانوئل تیو. ( 1385
. حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 34
خصیصه های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی » ،( مافی، همایون و فلاح مهدی، ( 1392
پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 17 ، شماره دوم. ،« تضمینی در حقوق تجارت بینالملل
مجله ،« حل و فصل دعاوی ضمانتنامه های با نکی بین المللی » ،( محبی ، محسن ، ( 1384
پژوهشهای حقوقی، سال چهارم، شماره هفتم.
ضمانتنامه های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران  » ،(1375) .__________
. مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 20 ،« ایالات متحده
تقلب در معاملات موضوع اعتبا رات اسنادی و » ،( ________، (مترجم)، ( 1364
مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره دوم. ،« ضمانتنامههای بینالمللی
ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد » ،( یانگ گائو ایکس و بوکلی روس پی . ( 1385
ترجمه: ماشاءالله بنا نیاسری، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ،« اعتبارات اسنادی . شماره 35
Baxter L.F.G., (1989), International banking and Finance, Toronto, Carswell.
Bertrams Reoland, (1996), Bank Guarantees in International Trade, 2nd
edition, Kluwer Law International The Hague - London Boston.
Del Busto Charles (ed.), (1993), UCP 500 & 400 Compared, ICC Publication No. 511.
Dolan John F., (1988), “Letter-Of-Credit Disputes Between the Issuer and Its
Customer”, 105 Bank Law Journal.
_______________, (1985), “Standby Letters of Credit and Fraud”, 7 Cardozo
Law Review.
_______________, (1997), “The UN Convention on Independent Bank
Undertakings: Do States with Mature Letter of Credit Regimes Need It?”, 13
Banking & Finance Law Review.
Grath Amders, (2008), The Handbook of International Trade and Finance,
Kogen page limited, London and Philadelphia.
Hinkelman Edward G., (2003), A Short Course in International Payments,
World Trade Press.
Hsu Chung-Hsin, (2006), “The Independence of Demand Guarantees,
Performance Bonds and Standby Letters of Credit”, National Taiwan University Law Review. 170
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
Kelly-louw Michelle, (2008), Selective Legal Aspect of Bank Guarantees,
University of South Africa.
Klein Carter H., (2007), “Standby Letter of Credit Rules and Practices
Misunderstood or Little Understood by Applicants and Beneficiaries”, Uniform
Commercial Code Law Journal, Volume 40, No. 2.
Knezevic Mirjana and Lukie Alexander, (2012), “Bank Guarantees and Their
Representation in Bank Business Activities (Parallel Legal Presentation,
Economic Insights-Trends and Challenges)”, Economic Insights- Trends and
Challenges, Vol. LXIV, No.1.
McLaughlin Gerald T., (1993), “Standby Letters of Credit and Guaranties:
An Exercise in Cartography”, William and Mary Law Review, Volume 34, Issue 4.
Mugasha Agasha, (2003), The Law of Letters of Credit and Bank Guarantees,
Federation Press.
Nemes Vasile, (2012), “Bank Guarantees”, LESIJ, No. XIX, Vol. 2.
Nielsen Jens and Nicolai, (2000), “Standby Letters of Credit and the ISP 98:
A European Perspective”, 16 Banking & Finance Law Review.
Penn G., (1986), “On-demand Bonds-Primary or Secondary Obligations?” 4
Journal of International Banking Law.
Pierce Anthony, (1993), Demand Guarantee in International Trade, Sweet
and Maxwell.
Rodrigo Thanuja, (2011), “Mitigating the Risk of Unfair Calling on Demand
Guarantees in the Sri Lankan Market”, 8 Macquarie J. Bus. L. 222.
Stern Michael, (1985), “The Independence Rule in Standby Letters of
Credit”, 52 University of Chicago Law Review.
Verkuil Paul R.,(1973),“Bank Solvency and Guaranty Letters of
Credit”, 25 Stanford Law Review.
Wood Jeffrey,(2008), “Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article
5 of the Uniform Commercial Code, UCP 600 & ISP98”, The Banking Law
Journal 103.