امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

چکیده
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می‌رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و دارایی‌های فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Collecting the Debt Through the Debtor’s Body Organs

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan sadeghi moghadam 1
  • mojtaba shafie zadeh khulenjani 2
چکیده [English]

Abstract
 
The creditor is entitled to collect the debt from the debtor. The possibility of collecting the debt through the debtor’s body organs is a disputable issue. By explaining different ways of collecting the debt from the defaulting debtor, such as compelling him to pay his debt, the court’s order for the payment of the debt from the debtor’s property, imprisonment and the rules relating to insolvency, this article examines the possibility of collecting the debt from the debtor’s body organs. The issue is whether human being has such a control over his body organs for marketability of these organs and to transfer them. By taking into consideration the fact that the body organs have market value and human being have dominion, but not ownership, over their body organs, it can be concluded that the body organs are not part of the debtor’s property. Thus, it is not possible to compel the debtor to cut his body organs for the payment of his debt. It is not also possible to cut his body organs in return for his debt when he is dead. But if the dead’s organs are sold, they can be given in place of his debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Collecting the debt
  • Relationship of a man with his body organs
  • Marketability
  • Insolvency
  • Debtor
- ترابی، ابراهیم. و شعاریان، ابراهیم، ( 1393 )، حقوق تعهدات: مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات
فرانسه با حقوق ایران و اسناد بینالمللی.تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1387 )، ترمینولوژی حقوق(چاپ بیستم). تهران: انتشارات گنج دانش.
کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا » ،( - دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ( 1368
مجله حقوقی, شماره دهم. .« 1974 و پروتکل اصلاحی آن 1980
- رفیعی، محمد تقی، ( 1393 )، فرهنگ حقوقی جامع مجد .تهران: انتشارات مجد.
- شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد، ( 1393 )، حقوق بیع بینالمللی: شرح کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در
پرتو دکترین و رویه قضایی مطالعه تطبیقی با اسناد بینالمللی و حقوق ایران .تهران : موسسه مطالعات و پژوهش
های حقوقی شهر دانش .
- صفایی، سید حسین. و دیگران، ( 1390 )، حقوق بیع بین المللی (چاپ سوم ). تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر، ( 1392 )، عقود معین: معاملات معوض- عقود تملیکی(جلد اول، چاپ دوازدهم). تهران:
شرکت سهامی انتشار.
-Antoniolli, L., Fiorentini, F., Bussani, M., & Mattei, U. (2011). A factual
assessment of the draft common frame of reference: Sellier.
-Enderlein, F., & Maskow, D. (1992). INTERNATIONAL SALES LAW. New
York: Oceana Publications.
-Hartkamp, A. S., Hesselink, M. W., Hondius, E. H., Mak, C., & Perron, C.
E. d. (2011). Towards a European civil code: Kluwer law international.
-Hill, A. F. (1990).« Comparative Study of the United Nations Convention on
the Limitation Period in the International Sale of Goods and Section 2-725 of the
Uniform Commercial Code», A. Tex. Int'l LJ, 25, 1.
-Sono, K. (2003). The Limitation Convention: The Forerunner to Establish
UNCITRALCredibility. Retrieved Jan, 2014, from http://www. cisg.law.pace.
edu/ cisg/biblio/sono3.html
-UNCITRAL, & Sono, K. (1988). COMMENTARY ON THE CONVENTION
ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS.
2014, from
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono1.html#*
-UNIDROIT, I. I. F. T. U. O. P. L. (2010). UNIDROIT Principles of
بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع ... 61
International Commercial Contracts (Commentary On UNIDROIT):
International institute for the unification of private law
-Von Bar, Christian., & Clive, Eric. (2009). Principles, Definitions and
Model Rules Of European Private Law . European Law Publisher.
-ZIMMERMANN, R. (2004). COMPARATIVE FOUNDATIONS OF A
EUROPEAN LAW OF SET-OFF AND PRESCRIPTION. United kingdom:
Cambridge university press.
ب- آرای قضایی
- American Cyanamid Co. v. Mississippi Chemical Corp, No. No. 85-3918,
817 91 (Court of Appeals, 11th Circuit 1987). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=10596370653575317420&q=Amer
ican+Cyanamid+Co.+v.+Mississippi+Chemical+Corp&hl=en&as_sdt=2006
-Firestone & Parson v. Union League of Philadelphia, No. Civ. A. No. 86-
5856, 672 819 (Dist. Court, ED Pennsylvania 1987). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=13901175430847580926&q=Fi
restone+%26+Parson+v.+Union+League+of+Philadelphia&hl=en&as_sdt=2006
-Frey Dairy v. AO Smith Harvestore Products, Inc, No. Civ. No. 87-CV-
70734-DT, 680 253 (Dist. Court, ED Michigan 1988). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=12829132862152670073&q=Fr
ey+Dairy+v.+AO+Smith+Harvestore+Products,+Inc&hl=en&as_sdt=2006
-Kirby v. Chrysler Corp, No. Civ. A. No. J-80-2919, 554 743 (Dist. Court, D.
Maryland 1982). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=14472315597219801350&q=Ki
rby+v.+Chrysler+Corp,+No.+Civ.+A.+No.+J-80-
2919,+554+743+&hl=en&as_sdt=2006