بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‏الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
 
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین­المللی علاوه‏بر جلوگیری از بی­ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می­شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه­ زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ  مرور زمان در تعیین این بازه­ی زمانی نقش ویژه­ای را ایفا می­نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می­شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده­ی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه­ موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Duration and Commencement of the Limitation Period under the UN Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, the Uniform Commercial Code and Other Instruments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Rafie 1
  • Amin Taherkhani 2
چکیده [English]

In international commercial contracts, imposing a time-limit on bringing a legal action through litigation is not only important for the purpose of certainty and protecting parties’ interest, but it is also considered to be essential. Both the Limitation Convention and Uniform Commercial Code (UCC) establish four­ year time periods, while DCFR and UNIDROIT 2010 consider three-year time periods. Commencement date of the limitation period plays a significant role in determining this duration. In accordance with provisions of the Convention, the limitation period commences on the date when the claim occurs. In Article 2­725 of the UCC, the same criteria are taken into consideration. Hence, in connection with the determination of the commencement date, except in cases where the right to terminate is established, provisions of the UCC are consistent with the Convention. This is why in the UCC, in most cases except for claims arising from fraud, the "discovery rule" to determine the commencement date has been disregarded. By contrast, in UNIDROIT 2010 and DCFR, the "discovery rule" has been applied in all cases. Therefore, except in situations where claims arise from fraud, provisions of the Convention are inconsistent with the two recent instruments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duration and Commencement Date
  • Articles 8 to 13 of the UN Convention on the Limitation Period
  • Section 2:725 of the UCC
  • III7: 203 of the DCFR
  • 10:2 of the UNIDROIT 2010
- ترابی، ابراهیم. و شعاریان، ابراهیم، ( 1393 )، حقوق تعهدات: مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات
فرانسه با حقوق ایران و اسناد بینالمللی.تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1387 )، ترمینولوژی حقوق(چاپ بیستم). تهران: انتشارات گنج دانش.
کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا » ،( - دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ( 1368
مجله حقوقی, شماره دهم. .« 1974 و پروتکل اصلاحی آن 1980
- رفیعی، محمد تقی، ( 1393 )، فرهنگ حقوقی جامع مجد .تهران: انتشارات مجد.
- شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد، ( 1393 )، حقوق بیع بینالمللی: شرح کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در
پرتو دکترین و رویه قضایی مطالعه تطبیقی با اسناد بینالمللی و حقوق ایران .تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش .
- صفایی، سید حسین. و دیگران، ( 1390 )، حقوق بیع بین المللی (چاپ سوم ). تهران : انتشارات دانشگاه
- کاتوزیان، ناصر، ( 1392 )، عقود معین: معاملات معوض- عقود تملیکی(جلد اول، چاپ دوازدهم). تهران:شرکت سهامی انتشار.
-Antoniolli, L., Fiorentini, F., Bussani, M., & Mattei, U. (2011). A factual
assessment of the draft common frame of reference: Sellier.
-Enderlein, F., & Maskow, D. (1992). INTERNATIONAL SALES LAW. New
York: Oceana Publications.
-Hartkamp, A. S., Hesselink, M. W., Hondius, E. H., Mak, C., & Perron, C.
E. d. (2011). Towards a European civil code: Kluwer law international.
-Hill, A. F. (1990).« Comparative Study of the United Nations Convention on
the Limitation Period in the International Sale of Goods and Section 2-725 of the
Uniform Commercial Code», A. Tex. Int'l LJ, 25, 1.
-Sono, K. (2003). The Limitation Convention: The Forerunner to Establish
UNCITRALCredibility. Retrieved Jan, 2014, from http://www. cisg.law.pace.
edu/ cisg/biblio/sono3.html
-UNCITRAL, & Sono, K. (1988). COMMENTARY ON THE CONVENTION
ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS.
2014, from
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sono1.html#*
-UNIDROIT, I. I. F. T. U. O. P. L. (2010). UNIDROIT Principles of
بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع ... 61
International Commercial Contracts (Commentary On UNIDROIT):
International institute for the unification of private law
-Von Bar, Christian., & Clive, Eric. (2009). Principles, Definitions and
Model Rules Of European Private Law . European Law Publisher.
-ZIMMERMANN, R. (2004). COMPARATIVE FOUNDATIONS OF A
EUROPEAN LAW OF SET-OFF AND PRESCRIPTION. United kingdom:
Cambridge university press.
- American Cyanamid Co. v. Mississippi Chemical Corp, No. No. 85-3918,
817 91 (Court of Appeals, 11th Circuit 1987). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=10596370653575317420&q=Amer
ican+Cyanamid+Co.+v.+Mississippi+Chemical+Corp&hl=en&as_sdt=2006
-Firestone & Parson v. Union League of Philadelphia, No. Civ. A. No. 86-
5856, 672 819 (Dist. Court, ED Pennsylvania 1987). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=13901175430847580926&q=Fi
restone+%26+Parson+v.+Union+League+of+Philadelphia&hl=en&as_sdt=2006
-Frey Dairy v. AO Smith Harvestore Products, Inc, No. Civ. No. 87-CV-
70734-DT, 680 253 (Dist. Court, ED Michigan 1988). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=12829132862152670073&q=Fr
ey+Dairy+v.+AO+Smith+Harvestore+Products,+Inc&hl=en&as_sdt=2006
-Kirby v. Chrysler Corp, No. Civ. A. No. J-80-2919, 554 743 (Dist. Court, D.
Maryland 1982). retrieved from:
http://scholar.google.com/scholar_case?case=14472315597219801350&q=Ki
rby+v.+Chrysler+Corp,+No.+Civ.+A.+No.+J-80-
2919,+554+743+&hl=en&as_sdt=2006