مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه حقوق مدنی پژوهشگاه قوه قضاییه

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 چکیده:
بهره‏مندی از راهکار تضمین، به‏منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است.
برخلاف کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده‏مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می‏توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است.
به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می‏بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره‏گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به‏هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guarantee As an Appropriate Solution for Dealing with Possible Breach of Contract

نویسندگان [English]

  • Meysam akbari dehno 1
  • morteza shshbazinia 2
  • Mohammad Bagher Parsapour 3
چکیده [English]

In order to ensure a timely performance of contractual obligation, the use of guarantee is regarded as one of the most appropriate ways of dealing with a breach of promise. Compared to the Convention on the International Sale of goods, it is difficult to find a legal basis for a possible breach in national law. Nevertheless, in a substantial number of cases in Iranian law, by considering the theory of possible breach, guarantee has been used to address the possible breach of promise by promisor. Until this legal gap is filled, it would appear that it is appropriate to use the principle of demand guarantee for the purpose of securing the performance of contractual obligations in domestic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breach of Contract
  • Assurance
  • Convention on the International Sale of Goods
  • Iran
 
بررسی حق فسخ ناشی از پیش » ،( 1. امینی، منصور، همایون مافی و حسین اعظمی ( 1390
مجله مطالعات حقوقی، ،« بینی نقضقرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
شماره اول. صفحه 35 تا 52
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصقیه امور ورشکسته ، انتشارات سمت
تهران، سال 1375 ، چاپ دوم
مجله آموزه های ،« بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد « ، 3. حسین آبادی، امیر، 1381
فقهی، شماره 14 ، صفحه 47 تا 60
4. دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،
انتشارات دادستان، تهران، سال 1389 ، چاپ دهم
،« پیش بینی نقض قرارداد، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست » ، 5. رحیمی حبیب اله، 1384
شماره 15 و 16 ، صفحه 115 تا 144
6. ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت، جلد 2، انتشارات دادگستر، تهران، 1376 ، چاپ
.سوم7.
شمس عبدالله، آئین دادرسی مدنی ،،
انتشارات دراک، تهران، 1389 ،
چاپ
شانزدهم.
8. شیروی عبدالحسین، حقوق تطبیقی، انتشارات سمت، تهران، 1379 ، چاپ نهم
9. صفایی حسین، محمود کاظمی، مرتضی عدل و اکبر میرزا نژاد، حقوق بیع بین المللی با
مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، سال 1384
فصلنامه ،« اثر نقض قابل پیش بینی بر روابط قراردادی » ، 10 . غفاری فارسانی بهنام، 1388
حقوق، دوره 29 ، شماره 2، صفحه 233 تا 256
11 . کاتوزیان ناصر، الزام های خارج از قرارداد ، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،
1389 ، چاپ نهم.
، 12 . کاتوزیان ناصر، قواعد عومی قراردادها، جلد 3 و 4، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1387
چاپ پنجم
مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین 31
13 . کاتوزیان ناصر ، نظریهی عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، 1389
14 . مهاجری علی، آئین قضاوت مدنی در محاکم، تهران انتشارات فکر سازان، 1389 چاپ
پنجم
بررسی پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع » ، 15 . مقدادی محمد مهدی، 1386
، حقوق تطبیقی و ایران، نشریه زبان و ادبیات دانشگاه سمنان، شما ره 19 :« بینالمللی کالا
صفحه 117 تا 142
پیش بینی نقض قرارداد و حق فسخ ناشی از آن شرح ماده 72 » ، 16 . ناطق نوری سوده، 1388
مجله عدالت آراء، شماره 12 ، صفحه 177 تا 144 ،« کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
مطالعه تطبیقی حق » ، 17 . نصیری مرتضی، محمد عیسائی تفرشی، عباداله رستمی، 1384
مجله مدرسعلوم انسانی، شماره ،« تعلیق و حق حبسدر حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک
41 ، صفحه 137 تا 158
18 . هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، 1374 ، تفسیری بر حقوق بیع
بین المللی کالا، ترجمه مهراب داراب پور، جلد 3 ، کتابخانه گنج دانش، تهران
مجله دانشکده علوم ،« نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد » ، 19 . همت کار حسین، 1384
اداری و اقتصاد، شماره 2
ب) عربی
1. خمینى(ره) روح ا..، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران ، 1421 ه ق
2. عاملى محمد بن مکى (شهید اول)، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإ مامیۀ، دارالتراث
الدارالإسلامیۀ، بیروت، 1410 ه. ق.
3. عاملى زین الدین(شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،جلد 2، قم، مجمع
الفکر الاسلامی، چاپ دوم، سال 1426 ه ق
4. عاملى زین الدین(شهید ثانى)، حاشیه الارشاد، مطبعه المکتب الاسلامی،قم، 1379 هش
5. عاملى زین الدین(شهید ثانى)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسۀ المعارف
الإسلامیۀ، قم، 1413 ه ق
6. انصارى مرتضى (شیخ اعظم)، کتاب المکاسب، جلد 6، قم، کنگره جهانى بزرگداشت
شیخ انصارى، 1415 ه ق32
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
7. علامه حلّى(ره)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ
دوم، 1408 ه ق
8. عاملى سید جواد، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم 1419 ه ق
9. نجفی(ره) شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، دار احیاء تراث
العربی، بیروت، چاپهفتم، 1415 ه ق
1. Audit Bernard, La vante International de Merchandises, L.G.D.J., Paris1990
32. Corbin Arthur Linton, Corbin of contracts,West publication Co., 1992
2. Enderlein Fritz & Maskow, Dictrich, International Sales law, New YORK,
Oceana Publications, 1992
3. Honnold, John Uniform law for International Sales, Boston, 1991
4. Liu, Chengwei. suspension or Avoidance due to Anticipatory Breach:
Perspectives from Articles 71/72 CISG, the UNIDROIT principles, PECL and
case law: Case annotated Update [May 2005] Available at:
htt://www.cisgw3.law.pace.edu.
5. Rowley Keith A. A Brief History of Anticipatory Repudiation in American
Contract Law", University of Cincinnati Law Review; available: at:http
://www.cisg.law.pace.edu/ cisg/biblio/ rowley.html. Winter 2001
6. Whittaker Simon, How Does French Law Deal With Anticipatory
Breaches Of Contract? The International and Comprative Law Quaterl, Vol. 45,NO. 3.
7. Strub M. Gilbey: "The Convention on the International Sale of Goods:
Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries", The
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 3. (Jul, 1989).
8. Schlechtriem Peter. uniform sale Law, Vienna, Manzsche Verlags - Und
Universitatsbuch - Handlung wien 1986
9. Koch Robert,”The concept of Fundemental Breach of Contract Under the
United Nation Convention on Contract for The International Sale of Good
(CISG)” available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koch.html.
10. UNCITRALDigest of Case Lawon the United Nations Conventionon
Contracts for theInternational Sale of Goods, New York, (2012)