نویسنده = حبیب رمضانی آکردی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 87-107

10.22054/jplr.2015.1732

محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی