صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

علی تقی زاده؛ امیرپویا رشیدی

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22054/jplr.2019.12461.1314

چکیده
  برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ...  بیشتر