دوره 10 (1400-1401)
دوره 9 (1399-1400)
دوره 8 (1398-1399)
دوره 7 (1397-1398)
دوره 6 (1396-1397)
دوره 5 (1395-1396)
دوره 4 (1394-1395)
دوره 3 (1393-1394)
دوره 2 (1392-1393)
دوره 1 (1391-1392)

تعداد مشاهده مقاله

3,082,850

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,994,339

نسبت مشاهده بر مقاله

10345.13

نسبت دریافت فایل بر مقاله

6692.41

تعداد مقالات ارسال شده

1,778

تعداد مقالات رد شده

1,018

درصد عدم پذیرش

57

تعداد مقالات پذیرفته شده

237

درصد پذیرش

13

نشریه پژوهش حقوق خصوصی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوق خصوصی پایه گذاری شده است. این نشریه درر پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق خصوصی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوق عمومی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش حقوق خصوصی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مادی و معنوی پژوهش تقدیر شود.

حقوق خصوصی
«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

فریدون نهرینی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69574.2707

چکیده
  تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)

محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 41-76

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68767.2696

چکیده
  مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه

محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68884.2702

چکیده
  ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم‌زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می‌رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی

ناهید صفری

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 109-143

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.57780.2513

چکیده
  حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های‌‌ مغزی است ﻛﻪ علی‌‌رغم مرگ نیم‌کرﻩ‌‌ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ‌‌ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام‌‌های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی

ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 145-173

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69446.2706

چکیده
  از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی

جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 175-219

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61795.2589

چکیده
  مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیم‌‌های مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر

جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 221-246

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65467.2639

چکیده
  بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم‌ به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران

سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 247-276

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68703.2693

چکیده
  انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی

علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده؛ پرویز حاجی‌پور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 277-314

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68027.2675

چکیده
  اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می‌تواند ...  بیشتر

چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

محمد علی بهمئی؛ محمدمهدی اسدی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/jplr.2021.47991.2322

چکیده
  تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه ...  بیشتر

تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

خیر الله هرمزی

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-33

چکیده
  یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ...  بیشتر

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22054/jplr.2018.8139

چکیده
   نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ...  بیشتر

وکالت در مقام بیع

محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119

چکیده
     چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ...  بیشتر

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

حسن محسنی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 139-159

چکیده
  چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم ...  بیشتر

ابر واژگان