چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت

نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 9-40

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.45749.2267

چکیده
  شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای ...  بیشتر