نویسنده = نصیری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 289-317

10.22054/jplr.2018.26135.1676

فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی