نویسنده = سید مهدی حسینی مدرس
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال

دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-153

10.22054/jplr.2018.19835.1519

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس