دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1392 
4. ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

صفحه 83-94

سید محمد صادق طباطبایی؛ زهرا اکرمی