دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 9-191 
4. ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

صفحه 103-132

10.22054/jplr.2017.7127

سید مرتضی قاسم زاده؛ فاطمه صنعتگر