نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه‌ شماره‌ 131 - 2016 مورخ 10 فوریه‌ سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله‌ اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به‌منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک‌جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می‌دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل‌انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه‏ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته‌اند که مجموعه‌ این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین‌حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه‌ تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه‌کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The innovations of new French contract law and it's comparing with Iranian law system

نویسندگان [English]

  • Jafar Nouri Youshanlooi 1
  • Abolfazl Shahin 2
1 Professor of department of law and political science of university of Tehran
2 private law stedent of university of Tehran
چکیده [English]

The reform of the French contract law occurred pursuant to the Ordinance No. 2016-131 of February 10, 2016 implements the reform of legal regime governing contractual obligations and evidence. For the purpose of simplification of French contract law and in the light of its compatibility with laws on international contracts, this Ordinance makes major changes to French contract law such as reinforcing the role of judges for securing contractual justice and increasing the power of unilateral consent for the purpose of economic efficiency of contract. French contract law has a great influence on Iranian contract law and Iranian jurists in the context of the contracts. Commentaries on Iranian Civil Code have paid a great attention to French law, which led to a close relationship between French contract law and its Iranian counterpart.  Therefore, this article aims to explore the effects of new French contract law on Iranian law

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contract law"
  • ''Contractual justice"
  • "Economic efficiency"
  • "Reform"
  • "Role of judge"
  • "Unilateral consent"
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، (تهران: انتشارات اسلامیه، 1393).

امینی، منصور، حقانی، علی، «سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی در حقوق اروپایی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران»، نشریه‌ مطالعات حقوق تطبیقی، دوره‌ 5، شماره‌ 1، 1393.

ایزانلو، محسن، لطفی، احسان، «درباره‌ تعهد بیمه‌گذار به اطلاع‌رسانی»، فصلنامه‌ حقوق مجله‌ دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دوره‌ 41، شماره‌ 3، 1390.

باریکلو، علیرضا، «ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد»، مجله‌ اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره‌ 4، 1383.

بیگ‌زاده، صفر، باریکلو، علیرضا، «اختیار تقلیل ثمن (مطالعه‌ تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی، فقه امامیه و حقوق ایران)»، مجله‌ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره‌ 15، شماره‌ 3، 1390.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1389).

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، (تهران: انتشارات مجد، 1393).

شیروی، عبدالحسین، «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران»، مجله‌ مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره‌ 1، 1377.

صادقی مقدم، محمدحسن، «مطالعه تطبیقی تأثیر تغییر اوضاع‌واحوال بر قرارداد و راه‌حل حقوق ایران»، مجله‌ حقوقی نشریه‌ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ 25، 1379.

صادقی نشاط، امیر، «حق فسخ قرارداد باوجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»، فصلنامه‌ حقوق مجله‌ دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دوره‌ 39، شماره‌ 4، 1388.

صفایی، سید حسین، کاظمی، محمود، عادل، مرتضی، میرزانژاد، اکبر، حقوق بیع بین‌المللی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392).

___________، عسگری، جعفر، «ماهیت و مبانی نظریه‌ نقض قابل پیش‌بینی در فقه و حقوق ایران»، فصلنامه‌ دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره‌ 70، 1394.

کاتوزیان، ناصر، درس­هایی از عقود معین، جلد اول، (تهران: گنج دانش، 1390).

___________، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، سوم و پنجم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1395).

____________، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: نشر میزان، 1388).

____________، «حسن نیت در حقوق ایران»، تهران، فصلنامه‌ حقوق مجله‌ دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، دوره‌ 43، شماره‌ 3، 1392.

 

فرانسوی

Ancel, Pascal, "Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit français à la lumière du droit québécois", 45 R. J.T. 87, 2011.

Aubert De Vincelles, Carole, Droit Des Obligations, T. I, (Paris: Dalloz, 2014).

Boucard, Hèléne, "La Réforme, De la Doctorat à L'ordonnance", La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes, Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.

Dissaux, Nicolas, Christophe, Jamin, Réforme du Droit des Contrats, Du Régime Général et de la Preuve des Obligations, (Paris: Dalloz, 2016).

Dalloz, Réforme du Droit des Obligations – Un Supplément au Code Civil 2016, (Paris: Dalloz, 2016).

Ferrier, Nicolas, "Le Renforcement du Rôle de Juge dans la Détermination et la Révision du Contenu du Contrat", La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes, Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.

Gsell, Beate, "Le Nouveau Régime de l'inexécution de Contrat", La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes, Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.

Le Floch, Marie-Anne, Leveneur, Carolie, Nerriére, Rémy, "Morceaux Choisis: La Réforme du Droit des Contrats en 6 Questions", Le Bulletin de Cheuvreux Notaires, N. 84, 2016.

Mazeaud, Denis, "Avant-Propos de La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes", Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.

Picod, Yves, Les Projets Français sur la Réforme du Droit des Obligations, (Barcelona: Indert, 2009).

Poisson, Élise, "Bonne foi et loyauté dans les relation commerciales", Lavery, De Billy, 2006.

Schulze, Reiner, "La Réforme du Droit des Obligations en France – Propos Introductif d'un Point de Vue Extérieur", La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes, Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.

Weller, Marc-Philippe, " "La Clause" dans le Projet d'ordonnance Portant Réforme du Doit des Contrats, du Régime Général et de la Preuve des Obligations de 2015", La Réforme du Droit des Obligations en France 5émes Journées Franco – Allemandes, Droit Comparé et Européen, Vol. 20, 2015.