معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معااملات
بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مای شاود. قیمات ساهام ایاع ناو
معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تساویه نیات توااوت هاایی باا
معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تساویه مماع باه دو ناو عاادر و شاراییی تقسایم
می شود. فرایندر که طی آن سهام موضو فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در
سیستم معاملاتی خریدارر می شود میان معاملات عمده عادر و عمده شراییی مشترک مای باشاد،
اما نحوه تحقق معاملات عمده شراییی، روال متواوتی را طی می کناد. در معااملات عماده عاادر،
مبادله عوضیع ظرف 1 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شراییی، در حالی که انتقال ساهام
در زمان قیعیت معامله صورت می گیرد، پرداخات بششای از مماع، خاار از ساازوکار باورس یاا
فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همیع اساس، ایع نوشتار به بررسی معااملات عماده
سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایاران توااوت هاا و شاباهت هاار قواعاد حااکم بار
معاملات عمده در ایع دو بازار می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bulk Deals of Stocks in Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse Company

نویسنده [English]

  • Mohammad Soltani
آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

- ابراهیمی، مریم، ( 1392)،  مبانی حقوقی بیع سهام در بورس، نشر نوای مدرسه با همکاری مرکز مالی ایران.

- امامی، سید حسن، (1374)،  حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه.

 -انصاری، علی و صفدری، مرضیه، (1390)، «ضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مالزی و آمریکا)»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16، ص 227-199.

-بازگیر، یداله، (1377)، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، ج 3، انتشارات ققنوس.

_______ ، (1378)، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، کتابخانه گنج دانش.

-باقری، محمود، (1390)، نقش حقوق شرکت‏ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی‌سازی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

-دادنامه شماره 8809970227900730 مورخ 26/8/1388 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

________ 95/ه/89 مورخ 29/2/1389 هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار.

________ 9209970352400885 مورخ 19/6/1392 شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) اصفهان.

________ 9211000071 و 9211000072 مورخ 26/12/1392 هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار.

-دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک دربورس اوراق بهادار تهران مصوب 17/3/1393 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.

-دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب 7/6/1388 هیات مدیره سازمان بورس.

-دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/9/1389 هیات مدیره سازمان بورس.

-دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای.

-سایمون، مایکل، (1389)، دادوستد اوراق بهادار، عملیات و تسویه، ترجمه پارسائیان، علی، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.

-سلطانی، محمد، (1391)، «تبیین و تحلیل جایگاه ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 20، ص 116-85.

__________، (1390)،  حقوق بانکی، نشر میزان.

-شفیعی، اکرم‌السادات، (1387)، شرایط و آثار نقل و انتقال سهام در شرکت‏های سهامی عام، پایان‌نامه کارشناسی  ارشد رشته حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

-شهیدی، مهدی، (1377)،  تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان.

-صورتجلسه مورخ 6/7/1388 شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

-کاتوزیان، ناصر، (1380)،  قواعد عمومی قراردادها، ج 1، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.

_________، (1379)،  قواعد عمومی قراردادها، ج 2، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.

-کرد زنگنه، مصطفی، (1392)،  حق‌العمل‌کاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

-محقق داماد، سید مصطفی، (1390)، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول: اصول الفاظ، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفدهم.

-هداوند، مهدی، (1389)،  حقوق اداری تطبیقی، ج 1، سمت.

-CONTAMINE-RAYNAUD, « Les Rapports entre la garantie à première demande et le contrat de base en droit français », Mélanges Roblot : LGDJ, 1984

-GIZZARD, « La détermination des cours en bourse de paris », in études sur le cours de bourse, cordonnées par J. STOUFFLET, J–P. DESCHANEL, Economica

-Goforth, «Stockbrokers Duties to Their Customers», Saint Louis University Law Journal, vol.33, 1989

-Terré, Simler et Lequette, Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 9e éd, 2005.