معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته­ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم­های نهاد داوری به شمار می­آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می­بایست یا می­توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم­های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می­توان بهره برد و به نظر می­رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل‌وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه­های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم­های نهاد داوری به‌عنوان رای و یا دگرگونی در دسته­بندی قابل‌ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم­معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل‌وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می‏توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Recognition of Award from Other Tribunal Decisions in International Arbitration

نویسنده [English]

  • Hamid Miri
Assistant Professor private Law at Gonbad Kavous University. Gonbad Kavvos, IRAN
چکیده [English]

Issuing an award by the arbitral tribunal, having an impact on the whole proceeding, resolving a dispute, having jurisdictional character and finality of decision are the most important criteria in order to distinguish award from other tribunal decisions. Notwithstanding, beside these criteria, sometimes in this regard, it should be referred to award legal description has been done by the legislator. Although the first criterion is not particular one for recognition award but the second criterion has been used to recognize procedural order and, in this regard,, I think that Impact ability is enough. Indifference on the conception of dispute resolution has raised difference opinions on the nature of some decisions and types of award. When we use the jurisdictional character of decision either it refers to the judicial power of arbitral tribunal or to dispute resolution. Indifference on the conception of dispute resolution has raised difference opinions on the nature of some decisions and types of award. When we use the jurisdictional character of decision either it refers to the judicial power of arbitral tribunal or to dispute resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute resolution
  • The whole of proceeding
  • Jurisdictional
  • finality
  • Award