مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه مراغه

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22054/jplr.2018.33294.1928

چکیده

در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته­ای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد می‌شود به‌ نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است.
در حقوق ایران ضررهای جمعی به ‌صراحت پیش‌بینی ‌نشده‌اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان­دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود
در سایر نظام‌های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع‌شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می‌سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام‌های مختلف حقوقی رویه‌های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن‌ها و سازمان­ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته‌شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of collective losses in the legal system of France,United state and Ian

نویسندگان [English]

  • NAHID safari 1
  • Bizhan Haji Azizi 2
1 professor of maragheh university
2 professor of bu ali sina university
چکیده [English]

Collective loss is defined as a loss in which it is not attributed to a specified person individually, but to the group of persons, so that nobody can treat himself as a main injured party. In Iranian legal system, although the collective loss is not recognized expressly in statute, but the civil liability rules prove that no loss can be left without compensation. Therefore, in collective loss, being an unlimited group should not destroy the right of claim and demanding damages of the injured parties.  
The necessity of attention to this loss is also emphasized in other legal systems. What makes the acceptance of this loss different is the determination of persons who have the right of the claim and demanding the compensation. There are different policies in the different legal systems, such as the acceptance of representative of some associations and the acceptance of claim by one of the injured parties. By conducting a comparative study under the legal systems of France, United States and Iran, this article will analyse the collective loss and different approaches recognised in different legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Loss
  • collective losses
  • Liability
  • Material loss
  • Moral loss
-  باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، (تهران: میزان، 1389).

-  پروین، فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، (تهران: ققنوس،1380).

-  جعفری لنگروی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، (تهران: گنج دانش، 1386).

-  حبیبی، محمدحسین، «حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به‌عنوان حق بشریت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 60 (1382).

-  راسخ، محمد، فائزه عامری، «رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم» پژوهش حقوق عمومی، شماره 39، (1392).

-  رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»پژوهش حقوق سیاستشماره 28، (1389).

- ______________، جواد جوادی، «مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شمارە  4 (1395).

 -  ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، (تهران: میزان، 1385).

-  سلطانی نژاد، هدایت الله، «بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لو و فرانسه و ایران»، پژوهش حقوق تطبیقی، شماره 1 (1395).

 - سلطانی نژاد، هدایت الله، مسئولیت مدنی-خسارت معنوی، (تهران: نورالثقلین، 1380).

-  سنهوری، عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، ترجمه مهدی دادمرزی و محمدحسین دانش کیا، ج 2، (قم: انتشارات دانشگاه قم، 1384.).

-  شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،ج1، (تهران: دراک، 1384).

-  صفایی، حسین و حبیب‌الله رحیمی، مسئولیت مدنی، (تهران: سمت،1389).

-  قهرمانی، نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، (تهران: نسل نیکان، ۱۳۸۴).

-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (الزامات خارج از قرارداد)،  ج 1، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  1386).

______________ - ، فلسفه حقوق، ج 3، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).

-  کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، (تهران: مجد،1386).

-  کوشه، ژرالد، لانگلند، جان، لبو، دانیل، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ترجمه احمد علی هاشمی، (تهران: دادگستر، ۱۳۹۱).

-  لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران، نشر حقوقدان، 1375).

-   مامقانی، ملاعبداللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، (قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، 1350).

-  مولودی، محمد، بیژن حاجی عزیزی و ناهید صفری، «مطالعه حقوق فرا فردی مبنایی برای دعاوی جمعی»، تحقیقات حقوقی، شماره 75 (1395).

 - قاری سید فاطمی، سید محمد، « تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33-34 (1380).

 

English Sources

-  Anderson, Brian & Trask, Andrew, The Class Action Play book, (New York: oxford university press,2010).

-  Carla Calvo Mañosa, »Goup Rights and individual rights: Can they coexist? «Reseach Fellow, Report,2014.

-  Cerutti, Guillaume & Guillaume, Marc,Rapport surl’Action de Groupe,2005.

-  Day, jones,»Class actions in France: coming soon«,2013.

-  Gidi, Antoni,»Class Actions in Brazil—A Model for Civil Law Countries«, American Journal of Comparative  Law,Vol 51(2003).

-  Guinchard, Serge, L'action de groupe en procedure civile française,vol 42,( Revue Internationale de droit comparé. 1990).

-  Jones,Peter,Group Rights, Entry in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008.

-  Magnier, Véronique, Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation, Protocol for National Reporters, France,2006.

-  Mattil, Peter & Desoutter, Vanessa, »Class action in Europe: Comparative Law and EC law considerations«, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law(2008).

-  Mulheron, Rachel, The Class Action in Common Law Legal System: A Comparative Perspective, (Oxford – Portland Oregon:, Hart Publishing,2004).

-  Sivignon, Jacques & Xavier. Nyssen, »The International Comparative Legal Guide to Class and Group Actions«, Global Legal Group(2009).

-  Stuyck Jules et al, An Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress Other than Redress through Ordinary Judicial Proceedings, Final Report.The Study Centre for Consumer Law – Centre for European Economic law,2007.