کلیدواژه‌ها = شیوههای جایگزین حلوفصل اختلاف
تعداد مقالات: 1
1. محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 133-148

10.22054/jplr.2016.6744

مرتضی شهبازی نیا؛ پریا ملک نیا